Utlåtande om förslaget till förordning om stöd för växthusproduktion år 2024

Jord- och skogbruksministeriet
VN/32061/2023

Ärende: Utlåtande om FÖRSLAGET TILL FÖRORDNING OM STÖD FÖR VÄXTHUSPRODUKTION ÅR 2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till jord-och skogsbruksministeriets förslag till förordning om stöd för växthusproduktion år 2024.

Med tanke på situationen senaste vinter och att odlingsrytmen ändrades från det normala på grund av höga elpriser vill vi ge följande kommentar då det gäller odling med belysning.

Vi önskar att planteringsdatumet 15 maj bibehålls, men med möjlighet till flexibilitet vid exeptionella förhållanden. Då borde det vara möjligt att beakta marknaden och produktionskostnaderna och inleda odlingssäsongen senare, dock inom maj månad. Stöd för lång odlingssäsong borde vid sådana tillfällen kunna erhållas vid plantering vid ett senare datum förutsatt att arealen är i odling 7 månader innan utgången av kalenderåret. I praktiken betyder detta att odlingen skall inledas senast 30.5.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johanna Smith
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC