Utlåtande om lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/10615/2023

Utlåtande om lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. har bekantat sig med regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket. SLC tackar för möjligheten att ta del av propositionen och vill om den utfärda följande kommentarer.

SLC ser positivt på att byråkratin vid beviljande av stöd för vård av plantbestånd och ungskog minskas. Detta gör stödprocessen smidigare för alla inblandade parter. SLC välkomnar även att kommissionen i samband med den nya så kallade de minimis-förordningen möjligtvis höjer maximibeloppet de minimi-stöd som kan beviljas under en tre års period till 275 000 € från nuvarande 200 000€. Trotts denna möjliga höjning är det viktigt att stödet är jämlikt för alla skogsägare. Därför är det viktigt att följa med hur många skogsägare som inte kan beviljas stöd för vård av plantbestånd eller ungskog på grund av maximibeloppet för beviljandet av de minimis-stöd. SLC anser att man vid ett läge där beviljandet av stöd blir omöjligt p.g.a. den gräns som kommissionen satt som tak för de minimis-stöd, borde se över stöd förfaranden. Samfällda skogar eller andra skogsägare som erhåller betydande mängder de minimis-stöd borde inte gå miste om stödet endast för att de sköter om sin skog och främjar skogarnas tillväxt på ett ändamålsenligt sätt. Utöver detta anser SLC att lagförslaget är behövligt för att incitamentsystemet för skogsbruket skall vara kompatibelt med i kraft varande EU förordning. SLC förväntar sig att Finland för sin del kommer göra allt i sin makt för att samarbetet med kommissionen är smidigt, genom att de notifierings skyldigheter som Finland har sköts ändamålsenligt. Det är ytterst viktigt att notifieringarna får sitt godkännande av kommissionen så att incitamentsystemet kunde sättas i kraft planenligt.

De förändringar som föreslås till paragraf 26, gör enligt SLC förhandlingarna vid miljöstöd klarare för båda parterna.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mats Holmgård
Skogsombudsman

Mer från SLC