Utlåtande om nationellt stöd till södra Finland 2024

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm(at)gov.fi


VN/30972/2023

Ärende: Utlåtande om nationellt stöd till södra finland 2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till jord-och skogsbruksministeriets förslag till förordning om nationellt stöd till södra Finland 2024.

Med tanke på situationen senaste vinter och att odlingsrytmen ändrades från det normala på grund av höga elpriser vill vi kommentera första stycket i 4 § stöd för växthusproduktion då det gäller odling med belysning. Under exeptionella förhållanden borde det vara möjligt att inleda odlingen efter 15 maj och erhålla stöd för lång odlingssäsong förutsatt att arealen är i odling 7 månader innan utgången av kalenderåret. I praktiken betyder detta att odlingen skall inledas senast 30.5.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johanna Smith
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC