Utlåtande om nyskiftesstöd

Maa- ja metsätalousministeriö
kirjaamo.mmm(at)gov.fi

VN/4383/2023
VN/4383/2023-MMM-1

Asia: hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain ja eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta sekä hallituksen esityksen luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi uusjakojen tukemisesta


SLC kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esitykselle eduskunnalle uusjakojen tukemisesta.

Emme tulkitse lakiehdotuksessa sellaisia muutoksia, jotka heikentävät viljelijöiden mahdollisuuksia saada tukea uusjakoja koskeviin hallinnollisiin kustannuksiin. Pidämme uusjakoa ja omistussääntelyä erinomaisena välineenä maatilojen järkeistämiseen tavalla, joka lisää kannattavuutta ja vähentää samalla maatalouden ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

SLC toteaa kuitenkin, että joidenkin de minimis tukien katto saattaa täyttyä, ja kuten aikaisemminkin, kannatamme hallituksen toimenpiteitä rekisterin rakentamiseksi, jotta de minimis -katto voidaan nostaa 25 000 euroon/vuosi.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Maatalouspoliittinen asiantuntija

Mer från SLC