Utlåtande om statsrådets krisstöd

Jord- och skogsbruksministeriet
Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/23591/2023

Utlåtande om statsrådets krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om statsrådets förslag till krisstöd till de jordbrukssektorer som drabbats av specifika problem som påverkar jordbruksproducenternas lönsamhet. SLC ser som viktigt att beviljade EU medel (4,269 miljoner euro) kommer de finländska lantbrukarna till godo. Vi anser det nödvändigt att staten utnyttjar möjligheten att via statsbudgeten komplettera krisstödet med maximala 200% nationell finansiering (8,539 miljoner euro) så att totalbeloppet ihopräknat blir en summa av betydelse på gårdarna.

SLC omfattar statsrådets motiveringar för varför utryckligen unga producenter skulle ges möjlighet att erhålla krisstödet eftersom totalsumman inklusive 200% nationell finansiering på annat sätt vore svår att fördela på alla landets jordbrukare. Unga producenter kan exakt så som statsrådet konstaterar generellt sätt ses som extra utsatta med tanke på rådande ostabila marknadsläge, varierande skördeframgångar på grund av extremväder och självklart de radikalt förhöjda räntorna.

Vi vill dock upprepa vår ståndpunkt kring arealstöd för unga odlare inom sammanslutningar. SLC anser att gårdar som drivs av unga jordbrukare i majoritetsställning tillsammans med äldre generationer bör få rätt till arealstöd för unga odlare på motsvarande sätt som hos gårdar som drivs i aktiebolagsform. Regeringen borde i snabb takt ta fram ett sätt som kan fastställa att den unga jordbrukaren utövar egentlig beslutsmakt i sammanslutningar med äldre jordbrukare och därigenom uppnå motsvarande rättsläge som i aktiebolag. SLC anser nuvarande system vara missgynnande och en bromskloss för potentiella generationsväxlingar. SLC har tidigare lyft denna fråga och tänker fortsätta tills en jämlik lösning nås.

Slutligen konstaterar SLC att gällande krisstöd tyvärr inte når alla gårdar som upplever sig vara i krissituation. Därför vill vi passa på att uppmana statsrådet att omfördela de återstående medlen från det av tidigare regeringen beviljade kostnadsersättningen för höga el- och gödselkostnader (ca 68 miljoner euro). Vi föreslår att de återstående medlen fördelas genom förhöjd återbäring av bränsleaccisen samt genom ökade anslag för investeringar som främjar miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt, energiinvesteringar sam investeringar som främjar djurs välbefinnande och biosäkerheten. Med dessa åtgärder skulle alla lantbrukare få del av beviljade medel samt planerade investeringar kunna verkställas.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC