Utlåtande om två utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning som gäller bekämpning av aviär influensa hos pälsdjur

Jord- och skogsbruksministeriet
Överdirektör Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

Ärende: Begäran om utlåtande om två utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning som gäller bekämpning av aviär influensa hos pälsdjur

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om.

  1. jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktiga djursjukdomar, om anmälan om djursjukdomar sam om sändande av mikrobstammar (325/2021)
  2. ord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av aviär influensa av subtypen H5 hos för pälsproduktion farmade rävar, fjällrävar, minkar, mårdhundar och soblar.
  3. - SLC anser att förordningens primära mål ’’förhindra att aviär influensa muterar så att den blir farlig för människor’’ inte uppfylls eftersom den endast beaktar en djurtyp, pälsdjur, och inte t.ex. fåglar.
  4. - SLC anser det inte vara förenligt med god lagstiftningsed att fastställa en forordning som retroaktivt garanterar lagenlighet efter avlivningsbeslut.
  5. SLC anser inte att Finland bör avvika från Europeiska livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar som säger att avlivning av pälsdjur endast förordas vid högpatogen aviär influensa.
  6. - SLC anser att förordningen till de delar den begränsar djurägaren från att vistas bland produktionsdjuren omöjliggör uppfyllandet av lagen om djurens välfärd. Föreslagen förordning leder i praktiken till hög risk för djurskyddsbrott.
  7. - SLC ifrågasätter relevansen på km avstånden på annan påträffad aviär influensa upphävning av begräsningar i pälsproduktionen.
  8. - SLC bedömer att förordningen gällande sanering av pälsfarmer på grund av vedertagen produktionskonstruktion där stommen i pälsdjurens skugghus så gott som alltid består av trä i praktiken omöjliggör statligt stöd för sanering.
  9. - SLC anser att karenstiden för begränsning av pälsproduktion är för lång i förhållande till den tid som forskning anser att aviär influensa kan överleva också i optimala förhållanden.

Med hänvisning till att statsrådet och dess ministerier i sin lagberedning och i förordningar alltid eftersträvar en lagstiftning som beaktar god förvaltningssed, samt näringsidkares och privatpersoners rättsskydd anser SLC att utkastet till förordning returneras för ny beredning. SLC motsätter sig de föreslagna förordningarna och anser att smärre ändringar inte är tillräckliga för att trygga pälsfarmarnas grundlagsenliga rättsskydd.

Motiveringar till varför SLC motsätter sig förordningarna:

Med ovanstående motiveringar anser SLC att de föreslagna förordningarna inte uppfyller syfte med förordningarna och äventyrar pälsproducenternas grundlagsenliga rättsskydd.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC