Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa från vilda djur till pälsdjur

Jord- och skogsbruksministeriet
Biträdande avdelningschef Taina Aaltonen
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/31455/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa från vilda djur till pälsdjur

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa från vilda djur till pälsdjur. Inledningsvis vill vi påpeka att ordet överföringen i förordningens benämning upplevs både definitiv och språkmässigt klumpig. SLC föreslår därför att överföringen ersätts med spridning för att inte antyda på att pälsdjur garanteras aviär influensa av vilda djur och för att bättre motsvara den finskspråkiga benämningen av samma förordning. SLC föreslår därmed att förordningen benämns: Försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av aviär influensa från vild djur till pälsdjur.

Innehållet i föreslagen förordningsutkast kan SLC omfatta med några ändringar. För SLC är det viktigt att av aviär influensa berörda producenter så snabbt som möjligt kan återta sin verksamhet så att den ekonomiska förlusten hålls nere. Åtgärder behöver vara snabba, kostnadseffektiva och enkla.

Vi anser att det under rådande omständigheter kan anses rimligt att kräva förhöjd biosäkerhet för pälsdjuren men anser inte att detta enbart borde bekostas av pälsproducenterna. SLC upprepar sitt budskap om att pälssektorn åter igen borde ges rätt av beviljas investeringsstöd.

4 § Djurstallar ska skyddas mot fåglar

SLC anser att kravet på maximalt 25mm hål i nät som används mellan mark och skugghus är för strängt. För att hålla borta relevanta fåglar räcker enligt vår uppfattning upp till maximalt 45mm hål. Orimligt högt ställda krav leder till onödigt höga kostnader vilket vi inte anser näringen förtjänt av.

I förslaget anges tiden 1.4- 31.10 som obligatorisk för användning av nät mellan mark och skugghus.

SLC anser att tiden borde förkortas med 2 månader, att gälla från 1.4-31.8. Detta på grund av praktiska utmaningar med gödselkörning runt skugghusen i november och lagstiftningsmässiga utmaningar med sen fastgödselspridning på åkermark. Med nät mellan mark och skugghus är det i praktiken omöjligt att ta bort gödsel under skugghusen.

I förslaget står det att man ska se till så att vilda djur inte fastnar i skyddsnäten. Detta krav anser SLC är orimligt att ställa i och med att man omöjligt kan garantera att något vilt djur aldrig fastnar i näten. Därför föreslår vi att meningen stryks.

6 § Krav som gäller andra skadedjur

Skrivningen om trimmad gräsväxtlighet blir praktiskt taget omöjlig att verkställa under nätet som går mellan mark och skugghus. Om lagberedaren avser områden som inte är under nät anser SLC att det borde preciseras i förordningen och om inte anser vi att skrivningen om trimmad gräsväxtlighet stryks.

Slutligen vill SLC upprepa tidigare utlåtanden i samma ämne:

  • SLC anser inte att Finland bör avvika från Europeiska livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar som säger att avlivning av pälsdjur endast förordas vid högpatogen aviär influensa. Höstens 2023:s avliningar av eventuellt friska pälsdjur har enligt oss gjorts på grunder som inte har tryggat pälsproducenternas rättsskydd och SLC anser att maximal ersättning till producenterna bör utbetalas omgående.
  • 2) SLC anser att karenstiden för begränsning av pälsproduktion efter påträffad aviär influensa är för lång i förhållande till den tid som forskning anser att aviär influensa kan överleva också i optimala förhållanden. Vi anser det inte rimligt att en producent också efter sanering i praktiken är tvungen att hålla produktionsstopp i två produktionsår. SLC anser att karenstiden bör förkortas efter utförd sanering.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC