Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/29934/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer. Smidig övervakning och välfungerande djurregister är enligt SLC inte bara något man bör sträva efter utan något som våra medlemmar förutsätter i och med att lagstiftningen kräver stora prestationer av den enskilda producenten. I höst har vi t.ex. fått uppleva oskäligt långa driftsstopp i nöt, får- och getregistret. SLC anser att det äventyrar djurgårdarnas rättskydd då livsmedelverket låter djurregister ligga nere i upp till 5 dagar för underhållsarbete och programuppdateringar, då producenterna inte har speciellt många dagar på sig att registrera och anmäla förändringar i sin djurbesättning. SLC föreslår att jord- och skogsbruksministeriet inleder en lagberedning för att ändra den maximala tiden en producent får vänta med anmälning så att eventuella driftsstoppsdagar inte beaktas utan att tiden för producenterna att göra registreringar utan sanktioner förlängs i samma mån som registernas driftsstopp.

SLC förstår på basis av föreslagen förordnings bakgrundsmaterial att livsmedelsverkets kostnader är högre än intäkterna. Vi vill ändå påminna om att det inte är producenterna som sätter ramarna för djurregister och övriga myndighets tillstånd – det är statsmakten och livsmedelsverket själv som gör det. Därför anser vi det vara oskäligt med föreslagna höjningar av registreringsavgifter, såväl för producenter som för slakterier eftersom det för slakteribranschen kan ses som högst realistiskt att kostnaderna överförs genom sänkta eller uteblivna höjningar av producentpriser. För t.ex. lammproducenterna betyder höjningen en ökning av registreringsavgifter på upp till 11 cent/kg lamm och för den ekologiska honungsproducenterna (som inte erhåller stöd för ekologisk odling) kan granskningsavgiften bli högre än årsomsättningen.

Med bland annat dessa motiveringar motsätter sig SLC förordningen med dess föreslagna oskäliga avgiftshöjningar. SLC anser att digitala system så som djurregister borde leda till sänkta kostnader och inte tvärtom.

SLC påminner jord- och skogsbruksministeriet om skrivningarna på sid 136 i regeringen Petteri Orpos regeringsprogram Ett starkt och engagerat Finland som säger att det inte fattas nationella beslut som medför ökade kostnader för jordbruket. Vi vill vara tydliga med att föreslagen lagstiftning strider mot regeringsprogrammet och därmed om den verkställs bör kompenseras.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC