Utlåtande om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 § i lagen om temporärt stöd för beskogning

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/23234/2023

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING AV 29 § I LAGEN OM TEMPORÄRT STÖD FÖR BESKOGNING

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att bekanta sig med regeringens proposition till lag om ändring av 29 § i lagen om temporärt stöd för beskogning, samt tillhörande material. SLC anser att lagförändringen är väl motiverad och garanterar efterlevnad av stödkraven samt tryggar stödbetalningen även efter att ansökningstiden för beskogningsstöd gått ut 31.12.2023.

SLC noterar att stöd för beskogning kan beviljas fram tills 30.6.2024 och att ansökningarna som då ännu är obehandlade förfaller. För att skogsägarens rättskydd skall fyllas framhåller SLC att man bör se till att alla ansökningar blir behandlade innan de förfaller.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mats Holmgård
skogsombudsman

Mer från SLC