Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 27 och 29 § i statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/28232/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av 27 och 29 § i statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 27 och 29 § i statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023.

För SLC är det viktigt att budgeterade åkerarealsstöd används till fullo även om ansökt areal från år till år kan variera. Föreslagen lagändring är därmed acceptabel eftersom förordningens ändringsförslag bygger på att all budgeterad finansierig används.

I år då försommaren förde med sig extremtorka och sensommaren och hösten blev rekordblöt är det bra om jord- och skogsbruksministeriet görs medveten om att de produktionskopplade stöden värderas högs av producenterna som inte av på grund av extremväder har kunnat skörda sina grödor. Det är därför viktigt att inte inför nästa odlingsår signalera att budgeterad odlingsareal avspeglar årets skördade areal så att t.ex. den av marknaden efterfrågade stärkelsepotatisens odlingsareal av stödtekniska skäl minskas.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC