Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av miljöersättningen

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/30767/2023

Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av miljöersättningen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande om ändringarna i statsrådets förordning om miljöersättning.

Allmänt

SLC stöder beredskapen inom Jord- och skogsbruksministeriet att göra ändringar i miljöersättningen klarare, enklare och bättre ur odlarnas synvinkel med beaktande av miljön. SLC skulle också ha önskat liknande förändringar som nu föreslås i 18 § om näringsväxter för pollinatörer i den gårdspecifika åtgärden som berör fleråriga mångfaldsremsor. Med tanke på att det finns behov för att stärka jordbruksnaturens mångfald eller biodiversitet anser SLC att fleråriga mångfaldsremsor också borde kunna anläggas kring jordbruksskiften inte enbart på baskiften. Denna brist i lagstiftningen borde snarast rättas till.

Villkoren för miljöavtalen om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet har ändrats och vissa arealer som funnits tidigare med har tagits bort från avtalen. Vad ska odlaren göra med de områden som tagits bort från områdena? Ska dessa passiveras eller hur skall dessa områden behandlas i fortsättningen? Här betonar SLC myndigheternas informationsansvar.

Frågor som inte behandlas i ändringsförslaget

När det gäller nätutbildningarna som kan väljas som gårdspecifik miljöåtgärd betonar SLC myndigheternas informationsansvar om när odlaren senast måste genomföra utbildningarna för att uppfylla stödvillkoren.

Detaljerade kommentarer

2 § Definitioner

SLC anser att även vass borde tolkas som foderväxt som förekommer på naturbetesmark i o m att strandkanterna erbjuder foder åt betande djur

18 § Valbar gårdspecifik åtgärd som gäller näringsväxter för pollinatörer

SLC stöder förslaget om att utvidga möjligheten till att välja åtgärden även på ett jordbruksskifte på minst tre hektar . Detta stöder målsättningen om att diversifiera odlingen i Finland med mera blommande växter som tillhandhåller näring för pollinatörer.

20 § Valbar gårdspecifik åtgärder som gäller applikationer för uppföljning och identifiering skadegörare och växtsjukdomar

SLC betonar att med tanke på odlarnas rättskydd måste de svenskspråkiga odlarna kunna erbjudas samma applikationer som de finskspråkiga odlarna på sitt eget modersmål, svenska. Om det inte finns applikationer i Finland måste myndigheterna kunna erbjuda någon applikation t ex från Sverige som alternativ , med vilken odlaren kan uppfylla stödkravet.

58 § Betalning av miljöersättning på grundval av miljöavtal

I förslaget föreslås att inget stöd för miljöavtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald utbetalas om man tvingas hålla uppehåll pga av parasiter. SLC anser att denna tolkning är för sträng. Betesgångsåtgärden borde då kunna ersättas med andra åtgärder.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Rikard Korkman
ombudsman

Mer från SLC