Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

Dnr VN/28565/2023

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION


SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion.

§13 om grödor som odlas ekologiskt har i ändringsutkastet förtydligats vilket är en sak SLC välkomnar.

Vi anser dock fortfarande att det vore rimligt att återgå till det system som tidigare användes gällande avsalugrödor. SLC är av den åsikten att 30 % kravet på avsalugrödor i växtföljden bör gå att beräkna under hela förbindelseperioden och inte årligen så som det i förordningen numera krävs. Detta med de mindre enheterna i åtanke och att hela den ekologiska produktionen de facto bygger på växtföljd.

SLC anser utöver nämnda kommentarer att det är oskäligt att ekologiska producenter som inte erhåller stöd för ekologisk produktion bör vara befriade från avgift vid ekogranskningen. Vi upprepar att t.ex. honungsproducenter är en producentgrupp som oskäligt drabbas av höga kostnader för ekogranskning.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Christoffer Ingo
lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC