Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/28062/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur. Föreslagen förordning specificerar lagen om djurens välfärd gällande ingrepp som kan orsaka smärta eller lidande och vilka kvalifikationer som krävs för att få utföra ingrepp. SLC välkomnar förtydligande förordning som främjar djurens välbefinnande, dock ser vi några risker som rör praktiskt verkställande och stigande kostnader för produktion av livsmedel och dessa vill vi lyfta i vårt utlåtande.

4 § Förstörande av hornlagret hos eller avhornande av nötkreatur och getter.

SLC anser att förslaget i 4 § inte är tillräckligt möjliggörande för djurägaren. Att djurägaren tillåts själv sköta avhorningen hos nötkreatur under 4 veckor är bra. Men då det lika väl krävs en utövare av veterinäryrket för lämplig anestesi och smärtlindring ser vi ingen orsak till att producenter själva skulle göra ingreppet.

  • - SLC föreslår att man söker liknande lösning för nötproducenter då gällande avhorning som man har för smågrisproducenter vid kastrering av grisar. Dvs att producent efter avlad kurs skulle tillåtas sköta anestesi och smärtlindring vid avhorning av nötkreatur under 4 veckor.
  • - SLC föreslår att kompetent djurägare från annan gård tillåts seminera också på en annan djurägares gård.
  • - SLC föreslår att 11 § punkt 8 och 9 samt 12 § punkt 12 och 13 stryks.

9 § Behörighet för seminering

SLC anser det vara välkommet att även gårdens avbytare i framtiden kan tillåtas seminera nötkreatur, dock anser vi att det vore skäligt att tillåta kompetent djurägare seminera också på en annan gård än den egna. SLC oroas över att mindre gårdar eventuellt inte ekonomiskt motiveras avlägga lämplig examen och med tanke på rådande seminörsbrist i delar av landet vore det rimligt att avlagd examen accepteras även utanför den egna gården.

11 & 12 § Utbildning i seminering

SLC ifrågasätter 11 § punkt 8 och 9 samt 12 § punkt 12 och 13 som del av utbildningshelheten för seminering av djur. Dräktighet, dräktighetskontroller och dräktighetsproblem är förvisso ämnen som för varje djurägare är viktigt att ha kunskap om. Men ämnet har ingenting specifikt med seminering av djur att göra utan är aktuellt oberoende om reproduktionen sker artificiellt eller på naturlig väg. SLC anser att dessa punkter enbart gör seminerings examen längre och därmed dyrare för producenten. Högre utbildningskrav är självklart en kostnadsfråga på gårdsnivå.

14 & 15 § Utbildning i kirurgisk kastrering av smågrisar

SLC välkomnar möjligheten för svinproducenter att efter avlagd examen själva tillåtas utföra kirurgisk kastrering av smågrisar, med lokalbedövning och smärtlindring.

Slutligen vill SLC påminna jord- och skogsbruksministeriet om skrivningarna på sid 136 i regeringen Petteri Orpos regeringsprogram Ett starkt och engagerat Finland som säger att det inte fattas nationella beslut som medför ökade kostnader för jordbruket. Vi anser att det nödvändigt att bereda möjligheter att tänka kostnader b.la seminering och andra åtgärder som utförs av veterinär genom att en producent efter utbildning själv kan utföra större del än idag. Samtidigt vill vi påpeka att det är viktigt att utbildningsinstanserna klarar av att möta utbildningskraven i tid och till en rimlig kostnad för producenterna – på båda inhemska språken.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC