Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om nordligt stöd 2024

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/31928/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om nordligt stöd 2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om nordligt stöd 2024.

§ 5 SLC konstaterar att listan över stöddugliga växter (nationellt stöd för jordbruksgrödor) från 2024 stöds ej längre solros som inte tröskas och ej heller klöver och vicker.

§ 9 Vi utgår från att höjningen litermängderna som överenskommits inom Mjölkdelegationen efterföljs.

§ 10 SLC anser att stödnivån för nöt och tackor borde höjas som följd av lönsamhets- och kostnadsmässig utveckling inom näringarna.

§ 12 SLC påpekar att 2023 års höjning av stödet för slaktade kvigor bör bibehållas inför 2024 i och med rådande lönsamhets- och kostnadsläge.

§ 17 stödet bör bestals till maxbelopp utgående från satta ramar. SLC påpekar att enbart ca 50% av den aktiva svinproduktionen omfattas av det nordliga husdjursstödet, eller med andra ord har en fastslagen referenskvantitet från år 2007. SLC har upprepade gånger förespråkat att referensmängderna från 2007 uppdateras för att bättre motsvara dagens produktion.

§ 18 Med tanke på situationen senaste vinter och att odlingsrytmen ändrades från det normala på grund av höga elpriser anser SLC att 15 maj borde ändras till 30 maj. I rådande förhållanden borde det vara möjligt att inleda odlingen efter 15 maj och erhålla stöd för lång odlingssäsong förutsatt att arealen är i odling 7 månader innan utgången av kalenderåret. På så vis minskar också risken för överproduktion som uppstår om ifall för många odlare inleder odling under samma vecka.

På ett allmänt plan konstaterar SLC att stärkelsepotatissektorn upplevde stora utmaningar med upptagningen hösten 2023 i och med de blöta förhållandena. Därför vill vi påpeka ett behov av riktade stödåtgärder till sektorn under 2024. Förslag på åtgärder kan sökas inom ramen för det nationella stödet eller de minimis stöd.

Dessutom vill SLC påpeka att förskotten våren 2024 den här gången på gårdarna kommer upplevas som speciellt viktiga i och med rådande kostnadsläge samt förskjutning av stödutbetalningar hösten 2023.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC