Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2024

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

Dnr VN/27505/2023

Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2024


SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om produktionskopplat inkomstöd som betalas för 2024.

SLC utgår från att man nationellt maximalt utnyttjar de belopp som är reserverade för produktionskopplade stöd. Efter det första året med den nya stödperioden konstaterar SLC att husdjursgårdarna efter uteblivet LFA-husdjursförhöjningsstöd totalt kommer få mindre stöd än tidigare år. Därav blir maximalt utnyttjande av reserverade belopp kritiskt viktiga. SLC anser att maximala belopp/djur bör strykas så att budgeterat belopp/kategori kan utnyttjas.

12§

SLC anser att stöd bör betalas för varje kalenderdag och inte enbart 1 februari – 31 december. Ostödbara djur under januari månad riskerar leda till långa slaktköer samt marknadsförvridning vilket i värsta fall även påverkar producenternas prissättning. Vi anser med hänvisning till det nationella nötregistret att det inte borde vara något problem att även räkna dagar i januari månad som stödbara.

23§

Förutsättning för beviljande av bidrag för slaktlamm och slaktkillingar:

SLC anser att en tredje referensdag är nödvändig för att motsvara lamm tillväxten hos de bäst växande fårbesättningarna. En gård med januari lamning ges inga incitament för att föda upp lammen till slakt redan i april eller maj. Dessutom ifrågasätter SLC starkt att lamm födda under år 2023 inte är stödberättigade om de slaktas mellan 1.1 och 9.1.2024. SLC föreslår därmed att nya referensdagar anges 1 januari, 1 maj och 1 september. Med föreslagna datum passar stödsystemet in i modern rationell lammuppfödning och tidigare år födda lamm anges som stödberättigade från 1 januari.

Övrigt

Slutligen upprepar SLC sitt ställningstagande om att förskott på EU:s nötbidrag bör betalas under kalenderåret då stöden har sökts, senast i december månad. Ifall beräkningen av de stödberättigade djuren pågår till den 15.9 anser SLC att det inte borde finnas tekniska eller administrativa hinder ett betala ut ett förskott som motsvarar antalet räknedagar senast i december. Den stödutbetalningsrytm som införts leder till extra kostnader för producenterna på AB-området och i skärgårdsområden.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC