Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2024

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/30725/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2024.

7 § omfördelningsinkomststöd

År 2023 konstaterades att färre jordbrukare än beräknat sökte om omfördelningsinkomststöd. I och med att stödet för jordbrukarna är nytt och inte särskilt krävande i relation till andra stöd som söks antar vi att en orsak till uteblivna ansökningar har varit ovetskap om vad stödet går ut på. Därför uppmanar SLC jord- och skogsbruksministeriet att inför 2024 års stödansökan vara extra tydlig om vad omfördelningsinkomststödet går ut på.

9 § bestämmanderätt vid inkomststöd för unga jordbrukare

SLC vill upprepa budskapet om att vi anser att även unga jordbrukare i sammanslutningar borde kunna påvisa bestämmanderätt i verksamheten och därmed erhålla inkomststöd för unga jordbrukare. Dagens situation där sammanslutningar exkluderas från arealbaserade stöd för unga upplevs orättvist bland våra medlemmar.

12 § miljösystem som gäller växttäcke vintertid

SLC utgår från att höstanmälan år 2024 kan göras på hösten och att förskott kan betalas under sökt kalenderår.

12-19 § allmän om miljösystem.

SLC:s ekologiska producenter konstaterade redan från första presentation av miljösystemsstödets åtgärder att det inte för ekologiska producenter ekonomiskt motiveras att söka stöd för annat än växttäcke vintertid. SLC anser att miljösystemsstödens åtgärder också skulle behöva tillgängliggöras för ekologiska producenter utan att stödet för ekologisk odling minskas.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC