Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket och utkast till ändring av statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäring

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi


ÄRENDE: UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET OCH UTKAST TILL ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STRUKTURSTÖD FÖR RENHUSHÅLLNING OCH NATURNÄRING (VN/5423/2020)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande strukturstöden till jordbruket, renhushållningen och naturnäringarna.

Strukturstöden utgör en viktig del av Finlands CAP-plan och strukturstödskraven och prioriteringarna bör stöda målen i CAP-planen. SLC anser att strukturstöden bör stöda en aktiv produktion, sporra till generationsväxlingar samt utveckla produktionen samt ge möjlighet att göra investeringar som förbättrar miljön, djurens välfärd och biosäkerhet.

SLC anser att strukturstöden även bör behandla företagsformerna på gårdarna på ett jämlikt sätt. Detta gäller framför allt sammanslutningarna.

Paragraf specifika kommentarer

§3

SLC välkomnar den förenkling som görs i kraven för miljö-, energi och biosäkerhetsinvesteringar samt investeringar i djurvälfärd. Affärsplaner krävs inte för denna typ av investeringar.

§4

SLC framhåller här att sammanslutningarna är en betydande företagsform inom jordbruket i dag. En företagsform som är starkt grundad i vissa fall. Dessa borde därför beaktas i strukturstöden likvärdigt med andra bolagsformer.

§9

SLC omfattar kravet för företagarinkomst för de investeringar som kräver affärsplan.

SLC omfattar även företagarinkomstnivåkraven som ställs för erhållandet av det högre och lägre startstödet.

SLC anser att det dock är motiverat att i enskilda fall omfatta en lägre företagarinkomst då det gäller jordbruksverksamhet i skärgårdsförhållanden och när den huvudsakliga inkomstkällan är biodling. SLC föreslår här en undantagsklausul för dessa tidigare nämnda.

§15

SLC omfattar förslaget om nivåerna på startstöden.

§ 20

Gällande investeringar som inte omfattas av investeringsstöd konstaterar SLC att investeringsstödet borde ge jordbrukarna incitament att göra investeringar i jordbruks- och lastmaskiner som drivs genom biogas eller elektricitet. En omställning av jordbrukets traktorpark till tex biogas eller el kommer att ta en lång tid i anspråk. Denna omställning borde sporras.

§ 22

Gällande inledande av en investering så vill SLC framhålla att investeringsprojekten bör kunna inledas efter att finansieringsansökan anhängiggjorts.

§ 26

Paragrafen berör investeringar i grundtorrläggning. Den nya programperioden och CAP-planen innebär att grundläggningsinvesteringar har flyttats från Gårdsbrukets utvecklingsfond till CAP­ planen. Det är en betydande förändring som bör beaktas i handläggningen och ansökningsprocessen av projekt.

SLC vill specifikt lyfta fram följande gällande grundtorrläggningsprojekten

I urvalsprocessen och i allokeringen av investeringsstöd bör grundtorrläggningen prioriteras

- Alla kostnader som utgör delar av grundtorrläggningsprojekten bör inkluderas i de kostnaderna tex miljörelaterade.

För att grundläggningsprojekten ska kunna gå smidigt framåt bör även markägare som inte är aktiva jordbrukare kunna omfattas av stöden. SLC anser det som orimligt att dessa ska söka om finansiering andra vägar. SLC förespråkar här principen om samservice (yhden luukun periaate).

- SLC anser att då det gäller förhandsgranskningen av projekten och användningen av tvåstegsdiken etc. så bör det i analysen av projektets stödbarhet också beaktas de kommande ekonomiska kostnaderna för upprätthållande av dessa krav.

- SLC vill även framhålla att projekt som tidigare fått finansiering för torrläggning och som ansöker om finansiering för att upprätthålla den nivå som satts i tidigare beslut inte åläggs extra åtgärder och kostnader för att upprätthålla torrläggningen enligt det tidigare beslutet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC