Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

ÄRENDE: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk (VN/5423/2020)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande styrningen av investeringsstöd för gårdsbruk.

Investeringsstöden är en väsentlig del av Finlands godkända CAP-plan och den styr även hur investeringsstöden kan användas under den kommande perioden. SLC anser att Finland bör under de kommande åren noggrant följa med hur investeringsstöden används så att de reserverade anslagen används och finns det behov av att korrigera stödnivåerna så görs detta.

Då det gäller styrdokumentet så tar den inte längre ställning till saminvesteringar som borde vara en prioritering i investeringsstöden. Speciellt då behovet av producentorganisationer lyfts fram som ett sätt att förbättra flera sektorers lönsamhet tex inom spannmålssektorn och den specialiserade växtodlingen.

I styrdokumentet används samma bidragsprocent i hela landet. I förslaget har även bidragsprocenten sänkts från tidigare period. Det är en förenkling från tidigare perioder. En sänkning av bidragsprocenten kommer även att påverka investeringsintresset. SLC vill dock lyfta fram att det kan behövas incitament för att sporra till investeringar i skärgårdsförhållanden. Där finns en tydlig nedgång i jordbruksproduktionen speciellt inom husdjurssektorn. Ifall det är möjligt att styra ett förhöjt investeringsstöd till dessa områden bör det göras tex genom en högre bidragsprocent.

Då det gäller allokeringen av anslag anser SLC att investeringar i åtgärder som förbättrar miljön, energianvändningen, djurens välbefinnande, förbättrar arbetsmiljön och produktionshygienen får inte prioriteras bort. För vissa sektorer kan dessa vara lika viktiga som nyinvesteringar.

§ 3

SLC anser att investeringar som förbättrar arbetsmiljön och produktionshygienen borde flyttas till paragrafen punkt 2 eller att en egen punkt sätts till i förordningen. Det är oklart i förordningen för strukturstöd om dessa investeringar ingår i § 3 punkt 1. SLC anser att för dessa investeringar ska det inte krävas affärsplan.

§ 4

Då det gäller investeringsstöd till slutuppfödning av nötkreatur anser SLC att investeringsstöden inte i detta skede ska öppnas. SLC vill dock återkomma till detta inom ett par år. Ifall det är möjligt att öppna investeringsstödet för slutuppfödning och detta berör enbart unga producenter bör det göras.

Det bör vara möjligt att inom befintliga slutuppfödningsanläggningar göra renoveringsinvesteringar.

§ 5

SLC anser att det behöver finnas möjlighet till grundförbättringsinvesteringar i suggstallar.

§ 9

Bidragsprocenten till investeringar i honungsproduktionen bör höjas till 35 %.

§ 10

Pälssektorn bör även ges möjlighet till investeringar enligt §16.

§16

SLC anser att investeringsstöd bör även ges för investeringar i vattenhushållning på odlingsarealer som tagits i bruk efter den 31.12.2022. Finlands CAP-plan utesluter inte att nya odlingsarealer inkluderas i gårdsstödet. SLC omfattar helt de andra undantagspunkter gällande rätt till investeringsstöd för vattenhushållning.

Då det gäller grundtorrläggningsinvesteringar och den förändring som skett i hur dessa stöds vill SLC framhålla att även icke aktiva jordbrukare bör ges tillgång till bidrag för åtgärderna. Det kan finnas i enskilda fall markägare som inte är aktiva jordbrukare men har ett markägande som kan vara betydande för vissa åtgärder i grundtorrläggning.

§ 17

Energiinvesteringarna stöds enligt skrivningen om energin används på den egna gården. På vissa gårdar kan möjligheterna vara betydligt större än den egna energianvändningen. SLC anser att det bör vara möjligt att i enskilda fall att erhålla investeringsstöd fastän en del av energin säljs vidare från gården. Detta stöder energiomläggningen som behövs i landet och jordbrukens energipotential blir bättre utnyttjad.

§ 19

Gällande förhöjt investeringsstöd till unga jordbrukare anser SLC att förändringen är korrekt och ger den unga jordbrukaren en lättare start som ung jordbrukare då förhöjningen gäller i 7 år efter inledandet av verksamheten.

Bilaga

SLC noterar att räntestödsnivåerna sänkts från tidigare period till 50 % och att räntestödets belopp sänkts till 5 %. I rådande ränteläge och med tanke på det låga investeringsintresset anser SLC att räntestödslånen och räntestödet bör höjas från det föreslagna.

SLC anser att det borde finnas ett förhöjt investeringsstöd för saminvesteringar.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f
Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC