Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 38 § i inkomstskattelagen och 19 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

Mottagare Finansministeriet
Avdelning Skatteavdelningen
Postadress Snellmansgatan 1 A, HELSINGFORS
Postnummer PB 28, 00023 STATSRÅDET

Dnr VN/24020/2023

VM096:00/2023

Ärende: Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 38 § i inkomstskattelagen och 19 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen


SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till utkastet till lagproposition. SLC har bekantat sig med förslaget och framför följande:

Lagförslag 1, ändring av Inkomstskattelagen för gårdsbruk

I utkastet till lagförslag föreslås att övre gränsen för jordbrukets utjämningsreservering höjs från 13 500 euro till 25 000 euro. SLC föreslår att regeringen borde överväga att helt och hållet slopa den övre euromässiga gränsen och endast bibehålla gränsen att utjämningsreserveringen är högst 40 procent av nettoinkomsten av jordbruket på gårdsbruksenheten före avdraget av reserveringen. Detta skulle i synnerhet underlätta till exempel byggnadsinvesteringar på större gårdar som idag ofta uppgår till flera miljoner.

SLC välkomnar höjningen av den övre gränsen för jordbrukets utjämningsreservering och konstaterar att höjningen kommer att underlätta den ekonomiska situationen i synnerhet på de gårdar som investerar och därigenom befrämjar förändringen jordbrukets strukturutveckling.

Lagförslag 2, Inkomstskattelagen 32 §

SLC konstaterar att lagförslaget är helt i linje med regeringsprogrammet och korrigerar en ologisk beskattning för i synnerhet skogsägare som arrenderar ut sina marker för vindkraftsparker eller solkraftsparker och där arrendeintäkterna idag betraktas som jordbruksinkomst oberoende om markägaren bedriver jordbruk eller inte.

SLC välkomnar lagförslaget och anser att det korrigerar en skevhet i nuvarande beskattningspraxis.

Lagförslag 3, Lag om värdering av tillgångar i beskattningen 19 §

SLC stöder att momentet gällande gårdsstödsrättighet inom ramen för GJP som beviljats och fastställts för jordbrukaren stryks ur lagen eftersom dessa inte längre är aktuella i och med den nya programperioden i GJP.

Däremot stöder SLC inte förslaget att gården, delar av gården eller byggnader som varit uthyrda under året inte skulle höra till jordbrukets nettoförmögenhet. Det föreligger en uppenbar risk att de åkrar och byggnader som inte längre skulle ingå i jordbrukets nettoförmögenhet därför att gårdarna hyrt ut dem, till exempel på grund av jordbruksföretagarens sjukdom eller rent av bortgång, inte skulle kunna överlåtas skattefritt till den nya odlaren.

Då åkern och byggnaderna inte längre skulle ingå i jordbrukets tillgångar på de gårdar som har hyrt ut dem skulle de inte längre i arvs- och gåvobeskattningen ingå i de egendomsdelar som enligt § 55 värderas till 40 % av värdet enligt lagen om värdering av tillgångar utan de skulle i arvs- och gåvobeskattningen värderas enligt gängse värde. Detta skulle medföra en märkbar ökning av arvs- eller gåvobeskattningen för alla dem som har uthyrningsbostäder eller -stugor och de gårdar som har åkrarna uthyrda, som i exemplen ovan, innan en eventuell generationsväxling inom släkten. Att gården måste ta uthyrda åkrar i odling i egen regi året innan generationsväxlingen för att kunna erhålla lättnaderna i arvs- och gåvobeskattningen, är ytterst utmanande och inte önskvärt.

Om lagförslag 2 medför att det är nödvändigt att göra övriga lagförändringar för att beskattningen ska vara logisk och klar anser SLC att regeringen bör hitta andra sätt att korrigera eventuella motstridigheter i lagstiftningen än att stryka de uthyrda delarna av en jordbruksfastighet från nettoförmögenheten.

SLC föreslår att förslaget om att gården, delar av gården eller byggnader som varit uthyrda under året inte skulle höra till jordbrukets nettoförmögenhet stryks ur lagförslaget eftersom det innebär icke önskvärda konsekvenser som försvårar generationsväxlingar på gårdarna och motverkar en önskvärd strukturutveckling.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Mats Nylund
Centralförbundsordförande

Mer från SLC