Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket

Riksdagen
Jord- och skogsbruksutskottet

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket. RP 16/2023 rd

SLC har bekantat sig med ändringsförslaget och framför följande.

Lagförslaget är väl grundat och bör göras på grund av ändringar i Europeiska unionens normer. Lagförslaget eftersträvar också en minskad byråkrati och förenklade förfaranden vilket SLC stöder.

Enligt 58 § i lagförslaget ska ” Stöd för vård av plantbestånd och ungskog kan beviljas av stöd med denna lag endast för åtgärder som inletts efter denna lags ikraftträdande.” Tidigare i samma lag står det ”Finansiering i enlighet med denna lag kan sökas från och med den 1 mars 2024”.
Det kan uppstå en situation där en skogsägare gör sin ansökan till Skogscentralen redan i januari eller februari, med andra ord i mellanrummet mellan att lagen trätt i kraft och 1.3.2024.
Det är oskäligt att en person skulle mista sitt bidrag på grund av ett sådant fel, i fall ansökan och åtgärden i övrigt är bidragsgill. Skogscentralen bör därför skapa en process eller ett system som ser till att för tidigt inlämnade ansökningar behandlas på ett korrekt sätt eller att sökanden utan dröjsmål uppmärksamgörs på sitt tekniska misstag.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Anders Portin
Skogsombudsman

Mer från SLC