Utlåtande över Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott

mmv@eduskunta.fi

STATSRÅDETS SKRIVELSE TILL RIKSDAGEN OM KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM PRODUKTION OCH SALUFÖRING AV SKOGSODLINGSMATERIAL U 46/2023VP

SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.) tackar för möjligheten att kommentera förslaget.

I huvudsak omfattar SLC såväl själva förslaget till förordning som statsrådets U-brev. Det är viktigt att främja den interna handeln inom EU och gällande handeln med frö- och plantmaterial för skogsodling har de olika länderna historiskt sett haft mycket varierande regler, klassificering och terminologi. Det tidigare direktivet från år 1999 har fört utvecklingen i rätt riktning och det är viktigt att arbetet fortsätter.

På ett principiellt plan kan man ändå fråga sig om det är helt nödvändigt att göra om direktivet till en förordning då reglerna preciseras. Det är en fråga man alltid bör ställa då kommissionen har ett klart intresse av att utöka sitt inflytande. Det samma gäller alltid också delegerade akter och linjedragningen samt avgränsningen av dem.

Statsrådet drar slutsatsen att åtgärderna är befogade och det är möjligt att de är så tekniska och går in på detaljer att så verkligen är fallet. SLC understryker ändå starkt statsrådets synpunkt gällande att följa med den fortsatta behandlingen och ta ställning till de delegerade akternas omfattning då arbetet fortskrider.

Förslaget i förordningen om att öka beredskapen för tillgång på skogsodlingsmaterial vid omfattande skador är förståeligt speciellt ur ett alleuropeiskt perspektiv och för länder där skogarna främst uppstår genom skogsodling. Beredskapsfrågan har en relevans också för Finland, men det är svårt att se troliga scenarier där omfattande skador på riktigt skulle hindra skogen att förnya sig på så stora områden att det utgör ett hinder för fortsatt skogstillväxt. Därför understöder SLC starkt skrivelsen i U-brevet att det är viktigt att medlemsstaterna själva får bestämma vad som är en tillräcklig beredskapsnivå.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Anders Portin
Skogsombudsman

Mer från SLC