Utlåtande över stöd till djurens välbefinnande 2024

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

ÄRENDE:
1) statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2024

2) statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning fördjurens välbefinnande


VN/28553/2023
VN/28553/2023-MMM-2

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. vill högaktningsfullt framföra följande gällande de förändringar som föreslås till förordningarna gällande stödet för djurens välbefinnande för 2024.

  • Förordningen ska träda i kraft vid årsskiftet. Många husdjursproducenter har påpekat att kännedomen om villkoren för följande förbindelseår kommer väldigt sent och nära inpå ansökningstiden. En del av villkoren ska redan vara uppfyllda då fortsättningen av avtalet ingås så som utfordringsplaner och välbefinnandeplan. Med anledning av detta skulle förordningarna borde komma betydligt tidigare på utlåtande.
  • De största förändringarna i förordningen berör de förändringar som hänför sig till den nya lagen om djurens välfärd som träder i kraft vid årsskiftet. SLC vill påpeka att man politiskt försökt söka kompensation för bortfallet av förhöjt husdjurs-LFA via stödet till djurens välbefinnande. Denna politiska vilja har inte uppnåtts i förslaget till stödnivåer för den enmagade sektorn. Stödnivån för den enmagade sektorn bör därmed höjas enligt de förhöjda produktionskostnader åtgärderna orsakar producenterna inom den enmagade sektorn. SLC uppfattar att kostnadsberäkningarna för åtgärderna för den enmagade sektorn ligger i underkant.
  • § 28 Under 2024 bör även den enmagade sektorn erhålla betalningar i två rater. Svinproducenterna rapporter enligt kraven till svinregistret djurmängder så detta betyder att två rater även för svinsektorn bör vara möjlig.
  • Stödnivån för betesgång av får och getter har inte vad SLC uppfattar beaktat tillräckligt noggrant de kostnader som betesgången orsakar. Stödnivån bör höjas.
  • § 20 Förbättrande av förhållandena för suggor och gyltor. SLC anser att denna åtgärd borde kunna tillämpas på gården så att den inte behöver omfatta gårdens alla suggor och gyltor. Det vill säga sporrar gårdar att övergå insemineringshäckar.
  • § 22 Smärtlindring vid kastrering. Detta är en åtgärd som länge föreslagits av producenterna och som nu finns med som åtgärd.
  • SLC vill fortsättningsvis påtala att även slaktkvigor behöver specifika åtgärder som förbättrar deras välbefinnande.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC