Utlåtande över utkastet till förordning om avgifter för officiell mätning

Registraturen
Jord- och skogsbruksministeriet
Kirjaamo.mmm@gov.fi

Dnr VN/32960/2023

UTLÅTANDE ÖVER UTKASTET TILL FÖRORDNING OM AVGIFTER FÖR OFICIELL MÄTNING

SLC har bekantat sig med Begäran om utlåtande om utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätningsnämnden åren 2024 och 2025.

SLC tackar för möjligheten att kommentera förslaget. Vi har inga specifika kommentarer till utkastet den här gången.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Anders Portin
Skogsombudsman

Mer från SLC