Uttalande från ekobranschens utvecklings-och nätverksmöte 12.10.2023

SLC - Lotlax Grannas Ann Sofi Ljunqvist
Foto: Eko+/Ann-Sofi Ljungqvist

År 2022 var 15 % av åkerarealen i ekologisk produktion, i år förväntas arealen minska till 13,7 %. Ekogårdar som avslutar sin ekocertifiering är främst växtodlingsgårdar. Det finns flera orsaker till denna negativa utveckling. Svag prissättning som lett till låg lönsamhet och den arbetsdryga byråkratin uppges som de främsta orsakerna då ekogårdar avslutar den ekologiska produktionen. Den svaga prissättningen härstammar från minskad konsumtion av ekologiska produkter i hela norra Europa.

På ekobranschens utvecklings- och nätverksmöte vid KoneAgria-mässan i Tammerfors den 12 oktober 2023 diskuterade mötesdeltagarna branschens utveckling och föreslog några åtgärdsförslag för att verkställa det nationella ekoprogrammet Eko 2.0 som strävar till 25 % ekologisk produktion i Finland:

Förslag: 0 % mervärdesskatt på ekologiska produkter.

På nätverksmötet konstaterades, att för att öka konsumtionen av ekologiska produkter så att den motsvarar den nationella målsättningen, bör mervärdesskatten slopas för dessa produkter.

Förslag: 25 % användning av inhemska ekologiska livsmedel inom den offentliga upphandlingen.

På nätverksmötet konstaterades, att i enlighet med det nationella ekoprogrammet Eko 2.0, bör den offentliga sektorn gå in för att upphandla 25 % inhemskt producerade ekologiska livsmedel. Då landets kommuner och städer i dessa tider står inför kommande års budgetbehandlingar uppmanar nätverksmötet beslutsfattarna att ge extra anslag för inhemska ekologiska produkter.

Varför anser vi att dessa åtgärder bör göras? Finsk ekoproduktion stärker den biologiska mångfalden. Enligt flera forskningsresultat har ekogården minst 30 % högre biologisk mångfald. Samtidigt cirkulerar näringsämnen effektivt i den inhemska ekoproduktionen, vilket förbättrar den nationella självförsörjningsgraden. De ekologiska husdjursgårdarnas betydelse i att cirkulera näringsämnen är central.

Den finska ekoproduktionen kan också spara på samhällets kostnader, då man sätter en prislapp på matproduktionens negativa påverkan på miljön. Enligt ett 10 årigt forskningsprojekt som genomförts av Münchens och Bonns universitet och Thünen-institutet finns det beräkningar som visar att samhället sparar via ekoproduktion genom minskad belastning på miljö, klimat, vatten och jordmån.

Tilläggsinformation:
Susann Rännäri
verksamhetsledare
Förbundet för ekologisk odling rf
040 144 6160

Steve Nyholm
SLC:s ekoutskotts ordförande
0400 562 850

Mer från SLC