3.4 SLC-fullmäktiges vårmöte

SLC - 20221209 103441

SLC:s fullmäktige samlas till ordinarie vårmöte onsdagen den 3 april 2024 kl. 9.00-15.00 i Helsingfors.

Fullmäktige fastställer bokslutet och årsberättelsen samt beviljar ansvarsfrihet åt centralstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga. Fullmäktige får även en redogörelse över centralförbundets ekonomi för pågående budgetår, och fastställer medlemsavgift för följande kalenderår. På fullmäktiges ärendelista finns även revidering av SLC:s stadgar.

Jord- och skogsbruksministeriets nya kanslichef Pekka Pesonen deltar även i mötet med ett anförande.

Om du som fullmäktigeledamot är förhindrad att delta i mötet, meddela SLC:s kansli snarast så att vi kan kalla in suppleanten.

Mera infomation:
- SLC:s administrativa assistent Margita Törnroth, tfn 40 940 2619, margita.tornroth@slc.fi
- SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, tfn 040 940 2734, jonas.laxaback@slc.fi

Mer från SLC