Lausunto ”EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä”

Ympäristövaliokunta
Eduskunta

Kirjallinen kuuleminen ”EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä”

SLC on pääosin samaa mieltä Valtioneuvoston E-kirjeen hengen ja kirjausten kanssa. Kuten Suomen kannassa sanotaan, päästöjen vähentäminen pitää olla ilmastonmuutoksen torjunnan keskiössä, eikä hiilinieluille voida osoittaa suhteettoman isoa osaa tavoitteista. On myös todennäköistä, että teknologia kehittyy nopeasti tulevina vuosina ja tämän myötä onnistumme vähentämään päästöjä kustannustehokkaasti. Pidämme myös tärkeänä, että Suomen kannassa selkeästi todetaan, että EU:n 2040 ilmastotavoitteen tulee olla linjassa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden kanssa.

Suomen kannassa nostetaan esille markkinatalouden mekanismien hyödyntäminen. SLC tukee varauksella tätä. Päästökauppa on ollut ja on, erittäin hyvä ja toimiva markkinapohjainen ratkaisu, jonka avulla kustannustehokkaasti on pystytty ratkaisevasti laskemaan päästöjen tasoa. Päästövähennykset ovat päästökaupan avulla ohjautuneet oikein. Uusien markkinapohjaisten kehittämisessä on kuitenkin oltava hyvin tarkkana. Ihmisen ja hallinnon luomilla markkinaehtoisilla ratkaisuilla voi myös pahimmassa tapauksessa olla ennakkoon hyvinkin vaikeasti ennustettavissa olevia tuloksia, jotka ohjaavat kehitystä väärällä tavalla päästöjen osalta, jotka vääristävät kilpailua ja jotka haittaavat EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä. Vaikka kannatammekin markkinatalouden mekanismien hyödyntämistä, on tärkeää, että vaikutusanalyyseihin ja valmisteluihin panostetaan kunnolla ja että laajasti kuullaan eri toimijoita ja muita asiantuntijoita.

SLC pitää erittäin tärkeänä, että Suomen kannassa tuetaan kestävän biotalouden ja kiertotalouden merkitystä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kannassa nostetaan myös hyvin esille hyvän, biopohjaisen uusiutuvan energian mahdollisuuksien kehittämisen merkitystä sekä ilmaston, huoltovarmuuden että kilpailukyvyn kannalta sekä metsänhoidon merkitystä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Suomen kannassa painotetaan SLC:n mielestä aivan oikein ”että ruoantuotanto on maatalouden tärkein tehtävä ja huoltovarmuuden perusta.” Maatalouden päästöjä pitää vähentää, mutta kuten Suomen kannassa todetaan, on tärkeätä kiinnittää huomiota toimenpiteiden toteutettavuuteen, hyväksyttävyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja vaikutuksiin ruokajärjestelmän eri toimijoihin.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Anders Portin
Metsäasiamies

Mer från SLC