Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinhuoltolain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Suomen eduskunta
mmv@eduskunta.fi

HE 22/2024

Asia: Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinhuoltolain muuttamisesta

SLC kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinhuoltolain muuttamisesta.

Ensinnäkin haluamme kiinnittää maa- ja metsätalousvaliokunnan huomion siihen, että Suomen maataloudessa on tällä hetkellä kaikkien aikojen suurin kannattavuuskriisi, joka koettelee varsinkin kotieläintuottajia. Kustannukset ovat viimet vuodet noussut, eivätkä tulot pysy perässä. Katsomme, että tämä olisi otettava huomioon kaikessa lainvalmistelussa eikä siten lainsäädäntö aiheutettaisi viljelijöille uusia lisäkustannuksia, kuten hallitusohjelmassa on sovittu.

SLC on huolissaan lakiesityksen ehdotuksista § 15, joka velvoittavat kunnat veloittamaan klinikkakäynneistä. Katsomme, että ehdotus, joka mahdollistaa maksujen perintää, olisi parempi, kun otetaan huomioon riski, siitä että eläinlääkäripalveluiden hinnat nousevat.

Eläinlääkintäkustannusten nousun riskinä SLC:n mielestä on, että tuottajien kynnys ottaa yhteyttä eläinlääkäreihin nousee, mikä puolestaan saattaa johtaa eläinten hyvinvoinnin heikkenemiseen ja todennäköisesti myös lopetettujen tuotantoeläinten lisääntymiseen.

Pois lukien § 15 kirjaus ’’tulee periä’’ mikäli SLC:n mielestä pitäsi muuttaa ’’voi periä’’, näemme ehdotetun luonnoksen hallituksen esitys riittävän varmistamaan eläinlääkäripalveluiden saatavuuden koko maassa.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Maatalouspoliittinen asiantuntija

Mer från SLC