Lausunto: Hallltuksen esitys eduskunnalle laeiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
MmV@eduskunta.fi

HE 43/2024 vp

Asia: Hallltuksen esitys eduskunnalle laeiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. kiittää mahdollisuudesta lausua kantansa kyseisiin lakiehdotuksiin.

SLC kannattaa muutosehdotuksia jotka mm mahdollistavat:

- kasvinsuojeluaineiden levittämiseen miehittämättömillä ilma-aluksilla (droneilla) tutkimus ja kehitystarkoituksiin. Tärkeää on myös säilyttää valmius, kun tekniikka kehittyy, ottaa nopeasti droniteknitkka käytttöön myös käytännön viljelyksillä.

-kasvinsuojeluaineiden levittämistä kaasuttamalla. Kaasuttamista käytetään esim viljan viennissä tiettyihin maihin jotka sitä vaativat, tällä estetään mahdollisten tuholaisten leviäminen maasta toiseen.

-että lain hallinnollisiin pakkokeinoihin ehdotetaan lisättäväksi hallinnollinen seuraamusmaksu jolla voitaisiin nopeammin reagoida mahdollisiin laiminlyönteihin. Maksun pitää kuitenkin olla kohtuullinen.

-että viljelijöiden kasvinsuojeluainetutkinto jatkossa, paperisen todistukseen sijaan, rekistöröitäisiin rekisteriin jossa ne jotka myyvät kasvinsuojeluaineita helposti voisivat tarkastaa kelpoisuuden tietopalvelusta.

-Tullista ehdotetaan itsenäistä toimijaa kasvinsuojeluaineiden valvonnassa maahantuonnissa ja - viennissä. Tämä sujuvoittaa toimintaa ja vähentää hallinnollista työtä tai byrokratiaa. On kuitenkin erittäin tärkeää että maatalouden tärkeiden tuotantopanosten vapaa liikkuminen EU:in sisällä voidaan varmistaa myös kasvinsuojeluaineiden osalta.

Tärkeimpänä asiana SLC haluaa korostaa lausunnossaan tarpeen selkeyttää hallinnollista työtä kasvinsuojeluaineiden osalta niin että kasvinsuojelulaki mahdollistaa omalta osaltaan että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, TUKES (24 §), kun taloudelliset resurssit ovat niukat, voi keskittyä ja ohjata resursseja viljelijöiden näkökulmasta tärkeimpään: kasvinssuojeluaineiden hyväksyntään. Tätä arviointia kaipaisi enemmän lakiehdotuksessa. On ilmennyt että TUKES joka vastaa kasvlnsuojeluaineiden hyväksymisestä on merkittäviä vaikeuksia noudattaa kasvinsuojeluaineiden hyväksymisaikoja koskevaa lainsäädantöä.

Lupien viivästymisestä aiheutuu merkittäviä seurauksia. Esim taloudelliset menetykset ovat suuret tuotteiden maahantuojille puhumattakaan viljelijöistä joidenka kasvinsuojeluaine valikoima tulee suppeammaksi vuosi vuodelta. Tämä johtaa siihen että viljelyriskit kasvavat.

Kasvinsuojeluteollisuus yhteistyössä maatalous ja puutarhaalan järjestöjen kanssa ovat tämän takia lähettäneet kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Petri Jääskeläiselle 17.5.2024. On erittäin harvinnaista että ala kääntyy oikeusasiamiehen puoleen. Tämä on hyvä tiedostaa ja huomioida lakiehdotuksen käsittelyssä.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Rikard Korkman
Asiamies

Mer från SLC