SLC:s resultat i intressebevakningen 2023

Här har vi summerat SLC:s viktigaste resultat från intressebevakningen under fjolåret.

SLC - 20230503 083506
SLC och MTK uppvaktade regeringsförhandlarna den 3.5.2023 utanför Ständerhuset. SLC:s vice ordförande Thomas Antas skakar hand med regeringssonderare Petteri Orpo.

För de gröna näringarnas och landsbygdens livskraft

 • Ca 70 olika utlåtanden till riksdagen och ministerierna
 • Aktiv bevakning av och påverkan på regeringsprogrammet, som är det viktigaste styrdokumentet för politiken under regeringsperioden
 • Aktiv påverkan att beredningen av inlösningslagen framskrider
 • Arbetet med att ta fram MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan fortsatte
 • Aktiv påverkan på aktuella lagstiftningsprojekt om biologisk mångfald:
  • Påverkat EU:s restaureringsförordning och biodiversitetsstrategi i rätt riktning
  • Påverkat Finlands biodiversitetsstrategi i rätt riktning
 • Modell för markarrendekontrakt för solkraftspark på svenska
 • SLC var aktivt i rovdjurspolitiken, särskilt i vargfrågan, och drev på behovet av lagändringar för att kunna reglera vargstammen.
 • Aktivt skolarbete gentemot barn och unga: Kocka inhemskt-konceptet förverkligades på svenska och nya skolaffischer om matens och skogsprodukternas väg. SLC medverkar i Matskolan-samarbetet.
 • Aktivt arbetet för att stärka de finlandssvenska naturbruksutbildningarna
  • Samarbete med naturbruksutbildarna via naturbruksplattformen som SLC koordinerar
  • Den av SLC beställda utredningen om naturbruksutbildningarna av Kaj Suomela togs väl emot av utbildarna och gav svallvågor
 • Kommunikationens stöd för intressebevakningen, bl.a. 21 pressmeddelanden och aktiv marknadsföring.

Jordbruks- och trädgårdssektorn

 • Ett bra regeringsprogram för jordbrukarna och trädgårdsproducenterna
  • “Under regeringsperioden fattas inga nationella beslut som medför ökade kostnader för jordbruket.”
  • Regeringen ser över konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen, lagen om offentlig upphandling på basen av den parlamentariska MAKA-arbetsgruppen för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter
  • Höjning av jordbrukets utjämningsreservering från 13 500 € till 25 000 € per år
  • Inga nedskärningar i jordbrukarnas stöd i regeringsförhandlingarna trots att den offentliga ekonomin balanserades med 6 miljarder euro.
  • Inga nedskärningar av statens andel i jordbrukarnas pensionsförsäkringspremier (hade betytt högre obligatoriska och lagstadgade pensionsförsäkringsavgifter)
  • Inga nedskärningar av statens andel av jordbrukarnas lagstadgade olycksfallsförsäkringsavgift (hade inneburit högre lagstadgade avgifter)
  • Ta hand om bonden-projektet blir permanent
 • Odramatisk nationell stöduppgörelse för 2024. SLC:s spår syns i stödnivåerna gällande nöt och får på C-området
 • Balanseringsåtgärder mot jordbruket och stödnedskärningar kunde avvärjas under 2023
 • Lag om värdering av tillgångar i beskattningen 19 §. Ändringsförslaget återtogs av regeringen.
 • Ständig diskussion på olika nivåer kring livsmedelskedjans funktion
 • Ändring av betalningstiden för trädgårdsprodukter i livsmedelsmarknadslagen. SLC har prövat detaljhandelns agerande hos nämnden för god handelssed
 • SLC beställde PTT-utredning om stöd och marknadsutvecklingen på Åland och i yttre skärgården
 • Regeringen riktade kostnadsersättningsstöd till primärproduktionen för höjda energi- och gödselkostnader (28 miljoner euro betalades till 13 000 gårdar)
 • Regeringens krisstöd till unga jordbrukare (11 miljoner euro)
 • Uppvaktning av riksdagsledamöter på Riksdagens trädgårdsdag 15.9.2023 tillsammans med Handelsträdgårdsförbundet
 • SLC:s sjunde ungdomsutbildning slutfördes under året.

Skogssektorn

 • Ett bra regeringsprogram för skogsägarna
  • Skogsavdraget som belönar aktivt skogsbruk höjs med 15 procentenheter
 • Påverkan så att EU:s restaureringsförordning och avskogningsförordning tog steg i rätt riktning. SLC demonstrerade tillsammans med MTK i Bryssel 1.6.2023 för realism och förnuft i EU:s beslutsfattande när det gäller skog.
 • Påverkan på METKA-stödsystemet, som ersatte det tidigare KEMERA-stödet, bl.a. så att byråkratin för skogsägaren minskade
 • Med MTK lyfte SLC skogsbrukets roll och skogarnas mångsidiga användning via kampanjen Skogsmarschen

Mer från SLC