U91/2023 VP Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta kuljetuksen aikana

Eduskunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta

ASIA: U 91/2023 VP VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ EDUSKUNNALLE KOMISSION EHDOTUKSESTA EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN SUOJELUSTA KULJETUKSEN AlKANA

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä EU: n kuljetusasetuksen muutosesityksestä

  • Kotieläinsektorija teurastamorakenne on viimeisten vuosikymmenen aikana muuttunut erittäin paljon. Teurastamosektorin rakennekehitys ja kustannuspaine on johtanut parempiinja tehokkaimpiin teurastamoyksiköihin. Kotieläintilojen määrä on myös harventunut, joka on johtanut siihen, että etäisyydet tilojen välillä on kasvanut erityisesti Pohjoisessa ja ltä-Suomessa. Samoan aikaan Suomessa käytetty eläintenkuljetuskalusto on uusittuja eläinten hyvinvointi on huomioitu.
  • Komission esitys kuljetusasetuksen muutoksesta pohjautuu Pellolta pöytää strategiaan. Muutoksen taustalla olevat tavoitteet ovat hyviä. SLC haluaisi kuitenkin nostaa esille, että nykyisen kuljetusasetuksen ehtojen noudattamisessa on EU:n sisällä vieläkin suuria vaihteluja. Tämä vääristää eri jäsenmaiden välistä tilannetta, ja näin olisi suotavaa, että nykyisen asetuksen noudattamisessa EU:lla olisi tiukempi.
  • Suomen kaltaiselle maalle, jossa vuodenajat muuttuvat, ja etäisyydet tilojen välillä on suuri, tarvitaan edelleen mahdollisuus poikkeuksiin. Tämä koskettaa kuljetusaikaa mantereella ja myös saaristosta mantereelle. Nykyinen kuljetuskalusto on moderni ja investoinnit ovat kalliit. Nykyisen kaluston takaisinmaksuaika tulisi huomioida asetuksen vaatimuksissa. Tilat ovat myös harvassa ja pitäisi olla myös jatkossa mahdollista kerätä eläimiä useasta tilasta yhteen kuljetusautoon.
  • Suomen siipikarjatuotanto on rakennettu yhteistyössä muiden lähellä olevien jäsenmaiden kanssa. Nykyinen järjestelmä, jossa siipikarjaeläinaines tuodaan Suomeen, on mahdollistanut sen, että siipikarjatuotannon sisällä on pystytty turvaamaan eläinten tautitilanteenja ruokaturvallisuuden. Nykyinen käytäntö tulisi näin ollen olla mahdollista jatkaa.

Suomen lihanautatuotanto perustuu pitkälti maitorotuisten eläinten loppukasvatukseen.

Tämä poikkeaa laajasti Keskieurooppalaiseen ja Eteläeurooppalaiseen naudanlihatuotantoon, joka pohjautuu pitkälti lihakarjarotuisiin eläimiin, jota kuljetetaan myöhemmässä iässä loppukasvatukseen. Suomen kasvatustapa tulisi huomioida asetuksessa koskien vasikoiden kuljetusvaatimuksia.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.
Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja

Mer från SLC