Utan betesdjuren växer naturbetesmarkerna igen och den biologiska mångfalden minskar

Lördagen den 15 juni firas den nationella naturbetesdagen för tredje året i rad. Flera gårdar runt om i Finland håller då öppet hus för allmänheten och ordnar olika programpunkter. Syftet med dagen är att uppmärksamma de artrika naturbetesmarkerna och de fyrbenta betesdjuren som upprätthåller dem.

SLC - 20240611 105446
Foto: Mia Wikström / SLC

Vårdbiotoper är våra mest artrika livsmiljöer och hem till många hotade arter. För att vårdbiotoperna ska hållas i gott skick krävs ständig skötsel för att förhindra att markerna växer igen. Det underhållsarbete som utförs av betande djur är viktigt, speciellt under sommarmånaderna då välbekanta ängsblommor såsom smultron och blåklockor kan ses ute på naturbetesmarkerna. Samtidigt är risken för att områden växer igen som mest aktuell.

I Finland finns det för närvarande cirka 30 000 hektar vårdbiotoper, där den huvudsakliga skötselmetoden är naturbete. Vårdbiotoper sköts både på statligt skyddade områden och på privat mark. Målet med livsmiljöprogrammet Helmi är att utöka arealen av skötta vårdbiotoper till 52 000 hektar för att upprätthålla en hållbar skötselnivå av olika arter och livsmiljöer. 

Centrala mål och verktyg som bör beaktas vid framtida beslutsfattande finns bland annat i MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan som lanserades i februari 2024. 

 – Stödsystemet med miljöavtal är en god sporre för att ta djuren ut på bete och upprätthålla landskapet med betesdjur. Systemet kunde ändå göras smidigare och ha mer fokus på hur biodiversiteten på dessa områden utvecklas och upprättas så att vi får mera djur på naturbetesområden, säger Cecilia Nyholm, sakkunnig på SLC. 

Ängar och naturbetesmarker dominerade tidigare landsbygdslandskapet, men betesmarkerna minskade avsevärt under 1900-talet i takt med att jordbruksmetoderna förändrades. Finlands vårdbiotoper är idag alla hotade naturtyper och är hem för en fjärdedel av landets mest hotade arter.

Att vårdbiotoperna försvinner är även ett stort hot mot pollinatörerna, vars arbete är ovärderligt för pollineringen av grödor i odlingar och trädgårdar. 

– På åkrar och ängar lever en mängd olika fjärilar och honungsbin som hjälper oss att få bättre skördar av åkerväxter samt saftigare bär och frukter. Om pollinatörernas livsmiljöer försvinner påverkar det inte bara framtiden för våra ängsväxter utan också vår livsmedelsproduktion, säger Eeva-Liisa Korpela, naturvårdsexpert på WWF. 

På naturbetesdagen håller flera gårdar runt om i Finland öppet hus för allmänheten, visar sina betesmarker och ordnar olika programpunkter. Dagen är ett utmärkt sätt att se hur livet på gården ser ut och lära sig mer om naturbeten och biologisk mångfald. Under dagen kan du också köpa naturbetesprodukter från flera gårdar. På kartan, som uppdateras regelbundet, kan du se temadagens alla evenemang som ordnas i ditt område. 

– I år är många av evenemangen som ordnas under naturbetesdagen lättillgängliga för allmänheten. Till exempel i Kotka, nära Kymmeneborg, ordnas ett gemensamt evenemang mellan södra Finlands Maa- ja kotitalousnaiset, Kotka stad och lokala gårdar, säger Fredrik von Limburg Stirum, ordförande för Naturbeteskött producenterna rf och ägare av ekogården Koskis gård.   

Naturbetesdagen ordnas i samarbete med Naturbeteskött producenterna rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, WWF Finland, Forststyrelsen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria, Livsmedelsverket, Kulturmarksföreningen rf, Finlands Fårförening rf och Pihvikarjaliitto. 

Mer information och den aktuella kartan över vilka gårdar som håller öppet hus hittar du på Naturbeteskött Producenternas hemsida: luonnonlaidunlihantuottajat.fi. Medias representanter kan vara i direkt kontakt med gårdar i sitt område för att komma överens om ett besök och intervju i anslutning till naturbetesdagen. 

Tilläggsinformation: 
Fredrik von Limburg Stirum, ordförande, Naturbeteskött producenterna rf, 040 540 1506
Cecilia Nyholm, sakkunnig, SLC, 045 775 00 519
Eeva-Liisa Korpela, naturvårdsexpert, WWF Finland, 044 5655 165 

Fakta om naturbeteskött:

  • Med naturbeteskött avses kött som kommer från djur som betar fritt på naturliga betesmarker under en del av året, till exempel nötkreatur och får.
  • Ett sätt att hjälpa hotade betesmarker, ängar, hagar och andra vårdbiotoper är att satsa på naturbete för köttproduktion.
  • Certifieringen av finskt naturbeteskött startade 2022, då Koskis Gård i Bjärnå certifierade sin produktion av ekologiskt kött från naturbeten.


Läs pressmeddelandet på finska

Mer från SLC