Utlåtande avseende utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter

Utlåtande avseende utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter

Diarienummer för begäran om utlåtande:
VN/1269/2024
VN/1269/2024-MMM-2

SLC har granskat det förslagna utkastet till regeringens proposition om ändringar i 11 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter. SLC tackar för möjligheten att framföra sin åsikt i frågan, och vill lyfta ett par väsentliga noteringar kring de ämnen som propositionen berör.

Bakgrund

Främmande arter kan utgöra betydande risker för naturen och miljön men också på jordbruksproduktionen genom att påverka ekosystemens balans, minska biodiversitet och konkurrera med inhemska arter. Därför är det viktigt att lagstiftningen stödjer effektiva åtgärder för att hantera dessa risker, samtidigt som lantbrukarnas förmåga att bedriva hållbar och produktiv verksamhet säkerställs.

Kommentarer till de föreslagna ändringarna

Ändring av 11 §: Den föreslagna ändringen syftar till att förlänga den maximala övergångstiden för nya arter som klassas som främmande. SLC stödjer denna flexibilitet.

Ändring av 16 §: Detta avsnitt föreslår en ny tillämpning där användningen av drönare tillåts för att spåra invasiva däggdjur, såsom mårdhundar. SLC ser positivt på denna teknologiska innovation som kan göra jakten mer effektiv, mindre arbetskrävande och på sina håll överhuvudtaget möjlig. Det är dock viktigt att riktlinjer för användning av drönare är tydliga och att de respekterar båda privatliv och djurens välbefinnande.

Förslag och rekommendationer

SLC rekommenderar att:

  • Utbildningsprogram och rådgivning erbjuds till markägare och jägare för att öka kunskapen och kapaciteten att hantera dessa arter med de nya metoderna.

Svenska lantbruksprocenternas centralförbund SLC r.f.

Anders Portin
skogsombudsman

Alexandra Lindén
praktikant

Mer från SLC