Utlåtande gällande regeringens proposition med förslag till lag om handel med utsläppsrätter för distribution av fossila bränslen

Arbets- och näringsministeriet

Ärendenummer: VN/23899/2023

Utlåtande gällande regeringens proposition med förslag till lag om handel med utsläppsrätter för distribution av fossila bränslen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har bekantat sig med regeringens förslag till proposition. SLC:s utlåtande begränsar sig till förslagets påverkan på jord- och skogsbrukssektorn. SLC framför följande:

Regeringen föreslår i utkastet till proposition att handeln med utsläppsrättigheter i Finland utvidgas till att omfatta jord- och skogsbrukets fossila bränslen, vilket i praktiken innebär lätt brännolja. SLC motsätter sig förslaget.

EU:s reviderade utsläppshandelsdirektiv ger ett betydande nationellt rörelseutrymme och förutsätter inte att jord- och skogsbrukets fossila bränslen omfattas av utsläppshandeln. Ett nationellt beslut om att utvidga utsläppshandeln till jord- och skogsbruket innebär mycket betydande kostnadsökningar för sektorn, enligt utkastet till lagproposition flera tiotals miljoner euro per år från och med år 2027. Detta strider mot regeringen Orpos regeringsprogram som slår fast att man under regeringsperioden inte ska fatta nationella beslut som höjer jordbrukets kostnader utan att de kompenseras. Gällande skogssektorn stipulerar regeringsprogrammet att regeringen med nationella beslut inte ska försvaga skogssektorns konkurrenskraft eller försvåra sektorns verksamhetsförutsättningar. Utkastet till lagförslag innebär att sektorns konkurrenskraft försvagas eftersom kostnaderna höjs utan kompensation.

Om regeringen trots detta väljer att föra utkastet till lagproposition vidare till riksdagen efter utlåtanderundan så förutsätter SLC att jord- och skogsbrukssektorns kostnadsökningar som förorsakas av utsläppshandeln kompenseras fullt ut om möjligt.

För jordbrukets så finns ett välfungerande och kostnadseffektivt system för återbäring av energiskatt inom jordbruk. SLC föreslår att systemet med energiskatteåterbäring utnyttjas fullt ut för att kompensera kostnadshöjningarna för utsläppshandel om den tas i bruk i Finland. Det kan göras genom att återbära energiskatten för fossila bränslen fullt ut till EU:s energiskattedirektivs miniminivå. För återbäring till skogsmaskinsektorn finns inget färdigt system idag men SLC föreslår att det inrättas ett motsvarande system också för skogsmaskinssektorn.

För tillfället saknas praktiskt tillämpbara lösningar som skulle kunna ersätta lätt brännolja som drivmedel i jord- och skogsbrukets maskiner. Det innebär att en utvidgad utsläppshandel för fossila bränslen inte kommer att minska på Finlands klimatutsläpp. Utan kompensation innebär förlaget endast en merkostnad som försämrar jordbruket redan nu svaga lönsamhet ytterligare och för skogsbruket innebär det sänkt priskonkurrenskraft.

Högaktningsfullt,
Mats Nylund, centralförbundsordförande, SLC

Mer från SLC