Utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

ÄRENDE: Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om ändring av 17 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (VN/10551/2024)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) tackar för möjligheten att ge utlåtande på förordningen gällande skydd av nötdjur och hur betesgången ska ordnas för besättningar med uppbundna mjölkkor och kvigor.

SLC välkomnar den nya tolkningen som underlättar genomförandet av betesgången under året för de besättningar som har uppbundna mjölkkor eller kvigor.

I och med att det funnits oklarhet kring hur betesgången ska ordnas är det mer än väl motiverat att betesgången som sker ytterom den normala betesgången har en övergångstid. Därmed är övergångsperioden framtill den 1.1.2025 motiverad.

SLC efterlyser en tydlig kommunikation kring detta till producenterna som berörs. Dels gällande kraven i den nya lagen om djurens välbefinnande och innehållet i förordningen som berör nötkreatur.

SLC anser även att det finns skäl att tydligt informera om att undantagsmöjlighet kan ges om vissa villkor uppfylls. SLC anser även att det kunde vara skäl att förlänga tiden för undantagsloven till tex 10 år eller framtill 2034 för alla lov som härefter ges. Det skulle minska den byråkratiska belastningen och den osäkerhet som kan finnas förknippad med undantagstillståndet.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mer från SLC