Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/34483/2023

Ärende: Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023.

I och med att det vid tidpunkten för då utlåtande begärs in ännu är oklart för djurmängderna på AB området år 2023 är summorna bakom XX oklara. Vad vi dock redan nu med säkerhet kan säga är att mängderna har gått ner till följd av stigande produktionskostnader, uteblivna investeringar och stödförändringar i och med den nya CAP-perioden. Därför äskar SLC på att djurbidragen bör betalas ut till maximalt stödbelopp.

Då det kommer till 11 § som gäller den yttre skärgården vill vi påtala att bortfallet av stödet för skärgårdskvigor parallellt med skärpta krav på naturbeten har föranlett till oproportionerligt stora stödbortfall för de gårdar som specialiserat sig på vård av naturbete med kvigor.

SLC vill så fort som möjligt återuppta diskussionen om utbetalningstidtabellen för djurstöd för år 2024. Vi anser att förskottsbetalningar under hösten för innevarande år bör vara möjliga och att de producenter som drabbats oskäligt av stödminskningar 2022 -> 2023 bör kompenseras.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC