Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om hästars välfärd

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/15413/2023/MMM-2

Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om hästars välfärd

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkast till statsrådets förordning om hästars välfärd.

 1. Allmänt
  SLC anser att förordningen om hästars välfärd kunde öka välbefinnandet
  hos hästarna och att en ny förordning är på sin plats. Förordningen är
  dock för detaljerad för att den smidigt skulle kunna implementeras inom
  Finlands hästhushållning. Detta, samtidigt som stöden till hästsektorn
  eventuellt minskar på många plan och mer investeringar nu krävs, kan
  leda till en nedgång i antalet gårdar med hästskötsel i framtiden.
  Förordningen kommer att göra det svårt för många gårdar, men samtidigt
  även för Livsmedelsverket som skall granska den alltmer reglerade
  branschen med allt färre resurser.
 2. Specifika kommentarer
  SLC är oroliga för att specifika krav om bland annat vattenflödeshastighet (§7 mom.1) kan medföra svårigheter för stall. Det samma gäller kravet på tillgänglighet av grovfoder (§7 mom.2), där ett intervall på max 6h leder till att hästskötaren måste vara tillgänglig dygnet runt, eller så måste man investera i en utfodringsautomat. Det är av vikt att hästen har kontinuerlig tillgång till både vatten och grovfoder, men specifika krav gynnar inte alltid välbefinnandet, utan redan fungerande metoder kan vara bättre.

  Utrymmeskraven på hägn i §10 är generösa och kravet om en stabil grund oberoende väderförhållanden kan ställa till problem med tanke på Finlands varierade väderlek. Återigen borde helheten betraktas och inte specifika bestämmelser.

  SLC välkomnar den nya förordningen om hästars välfärd för att trygga välbefinnandet, men anser den även för detaljerad och opraktisk i många fall.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Cecilia Nyholm
sakkunnig

Mer från SLC