Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Tuula Packalen
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/33417/2023

Ärende: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen. Den finländska jordbrukarkårens oro för afrikans svinpest (AFS) har den senast tiden vuxit i och med konstaterade fall allt närmare Finlands gränser. Därav välkomnar SLC regeringens initiativ om att underlätta jakt på vildsvin.

I propositionen föreslås att jaktlagens 33 § ändras så att siktanordningar för nattskytte vilka elektroniskt förstorar eller omvandlar bilden får användas vid jakt på vildsvin. Propositionens syfte är att effektivisera jakten på vildsvin för att förhindra spridning av AFS.

SLC omfattar innehållet i propositionen och har inga invändningar på utkastet.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC