Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/9688/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023.

SLC omfattar de slutliga beloppen för direktstöd som betalas för 2023.

Gällande åtgärden växttäcke vintertid i 19 § upprepar vi budskapen från december 2023 att vi utgår från att höstanmälan för innevarande år öppnar hösten 2024 och inte på vintern så som den gjorde sist. Därtill upprepar vi också att våra medlemmar som idkar ekologisk produktion fortsättningsvis inte hittar motiveringar att ansöka om något annat miljösystemsstöd än växttäcke vintertid i även om såväl naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter i den ekologiska odlingen passar väl.

I tidigare utkast har ett belopp om 50 euro per hektar för växttäcke vintertid figurerat, nu tyder den blöta hösten och även producenternas ökade miljömedvetenhet på att arealen vuxit så stor att anslagen endast räcker till att utbetala 40 euro per hektar. Den ökade arealen är såklart positiv, men SLC ser ändå kritiskt på att summan stöd per hektar sjunker så pass lågt som till 40 euro. Det riskerar minskat intresse på sikt vilket inte vore till fördel för klimat och biologisk mångfald inom lantbruket i Finland.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC