Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/7946/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordningar om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i landsbygdsområden.

SLC konstaterar att föreslagen ändring klassas om en direkt inbesparing riktad mot glesbygden vars dagligvaruhandlare ofta tillgodoser SLC:s medlemmar med nödvändiga tjänster. Statens försämrade ekonomiska framtidsutsikter gör dock att SLC förstår att inbesparingar bör sökas och av föreslagen förordning är ett om inte uppskattat, åtminstone genomförbar inbesparing där de dagligvaruhandlare med över 7,5km från närmaste andra dagligvaruhandel inte drabbas. Med andra ord kan SLC omfatta ändringsförslaget.

Vi vill dock påpeka att det största hotet mot mindre dagligvaruhandlare på glesbygden är de två stora dagligvarukedjornas redan länge pågående centraliseringspolitik. SLC anser att statsrådet i enlighet med riksdagens MAKA-arbetsgrupps konstaterade bör revidera konkurrenslagstiftningen så att de stora dagligvaruhandelskedjornas ställning i kedjan försvagas i relation till andra aktörer så som primärproducenter, förädlande industri och mindre fristående dagligvaruhandlare.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.


Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC