Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket och utlåtande om utkast till statsrådets om ändring av statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar.

Jord- och skogsbruksministeriet
Biträdande avdelningschef Taina Vesanto
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/940/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket och utlåtande om utkast till statsrådets om ändring av statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar.

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordningar om strukturstöd till jordbruk, renhushållning och naturnäringar.

I föreslagen ändring av förordningarna som i detta utlåtande behandlas tillsammans preciseras när stödutbetalning för startstödets andra rat senast bör sökas och när myndigheterna kan minska beloppet strukturstöd som utbetalas.

I 39 § och 40 b § har SLC inget att anmärka på ändringsförslaget.

40 a § och 43 a § kräver enligt SLC tydligare förklaring om vad som riktigt ändrar och vad som anses. Vår bedömning är att icke stödbara kostnader inte heller tidigare har stötts med strukturstöd. Däremot anser vi att det är viktigt att ett projekts alla kostnader upptas i affärsplanens ekonomiplan eftersom även ostödbara kostnader påverkar projektens helhetsekonomi samt jordbrukets företagarinkomst. Vi önskar att 40a § och 43 a § förtydligas så att framtida affärsplaner inte riskerar bli missvisande om vissa aktuella kostnader kring ett investeringsprojekt lämnas bort på grund av risk till sänkt bidragsbelopp. Värt att notera är också att många finansiärer t.ex. banker ofta fattar finansieringsbeslut utgående från aktuell affärsplan, därför torde det ligga i allas intresse att uppgjorda kalkyler till affärsplanerna gör med maximal realism kring projektets kostnader i åtanke.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC