Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/5423/2020-MMM-106

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk. Föreslagna förändringar berör pälssektorn, nötsektorn och bidragsprocent vid energiinvesteringar. Förändringsförslagen är i linje med det SLC anser viktigt, men vi ser ändå orsak att ge våra kommenterar så att förordningen efter små revideringar kan omfattas till sin helhet.

3 § Åtgärder som stöds med investeringsstöd för gårdsbruk.

SLC välkomnar statsrådets förslag att tillåta pälsproducenter att ansöka om investeringsstöd. Vi ifrågasätter dock varför det endast skulle gälla investeringar som främjar biosäkerheten och föreslår att också andra investeringar som uppfyller de normala kraven (företagarinkomst mm) stöds, så som var läget innan mars 2023 (startstöd, investeringar som främjar djurens välbefinnande, biosäkerhet och arbetsförhållanden).

Vi konstaterar också att det för denna paragraf brådskar eftersom statsrådet tidigare i förordning VN/31455/2023 om försiktighetsåtgärder för förebyggande av aviär influensa ålagt pälsproducenterna att senast 1.4.2024 installera skyddsnät för fåglar på pälsfarmerna. I och med att investeringsstöden beviljas i omgångar och pågående omgång tar slut 15.3 och nästa omgång pågår mellan 16.3-15.8 är det rimligt att möjliggöra ansökan av stöd i redan pågående omgång. Därav föreslår SLC att denna ändring som berör 3§ 2 mom. borde träda ikraft senast 15.2.

Dessutom bör man säkerställa att tillräcklig finansiering allokeras för stöd till den via förordning påtvingade investeringen som berör främjande av biosäkerhet.

SLC ifrågasätter också motiveringarna på varför 3 § 2 mom gällande pälsproduktion endast skulle gälla till år 2026. Vi föreslår tillsvidare som naturligt för denna typs förordning.

4 § Mjölk- och nötkreatursskötsel

SLC omfattar förändringarna i sin helhet.

16 § Gårdsbrukets energiinvesteringar

I förordningen föreslås en sänkning och en uppdelning av gårdsbruksenheters energiinvesteringar. Biogasproduktion föreslås fortsättningsvis erhålla 50% understöd av godtagbara kostnader och övriga energiinvesteringar 40% så som tidigare stödperiod. Denna förändring kan SLC omfatta eftersom det år 2023 visade sig att allokerade budgetmedel inte räckte till alla ansökta energiinvesteringar.

Övrigt om investeringsstöden:

År 2023 sänktes räntestödets belopp av de godtagbara kostnaderna från 10% till 5% samtidigt som det allmänna ränteläget sköt i höjden. Minskningen från 10 % till 5 % har enligt vår bedömning lett till ökad försiktighet och uteblivna investeringar till följd av försämrade räntevillkor. SLC anser att en lösning för ökat räntestöd bör sökas.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC