Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/8773/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd. SLC anser att det viktigt att myndigheterna noggrant och pedagogiskt informerar producenter om vilka krav som gäller vid ansökan av olika stöd så att eventuella missförstånd kan minimeras. SLC motsätter sig inte föreslagen ändring av förordningen om verkställighet. Men vi vill ändå påtala några brister och utvecklingsförslag för framtida revidering av förordningen.

5§ och 21 § SLC:s medlemmar har under det senaste året blivit nekade miljöavtal på stora betesområden då producenten endast har nyttjanderätt till vissa betesområden. Då myndigheterna har börjat kräva besittningsrätt eller i klarspråk arrendeavtal har markägare därmed börjat kräva arrendeersättning med resultatet att producenten inte mer har möjlighet att ekonomiskt räkna hem skötsel av vissa betesområden. Motsvarande utmaningar har uppdagats på tillandningsområden där markägarna har kunnat vara upp mot några hundra och skriftliga arrenden med samtliga berörda ej i rimlighetens namn kan fås. Vid denna typ och motsvarande situationer bör myndigheterna kunna agera enligt någon form av rimlighetsprincip då byråkratin för detaljkontroll av besittning anses ha högre kostnader än stödets värde.

28 § SLC upprepar budskapet om att byråkratin kring permanent gräsmark för våra medlemmar är överväldigande och att SLC fortsättningsvis anser att Finland i EU bör arbeta för förenklade krav för odlare i fråga om gräsmark. Om en vall är grästäckt den sjätte vintern torde den självklart kvalificera som växttäckt och därmed vara stödduglig.

SLC anser att bevakande myndighet då eventuella brister påträffas i första hand bör använda sig av möjligheten till upplysning och anmärkning av eventuella fel och brister framom stödsanktioner. Om uppdagade fel ändå kräver sanktioner anser SLC att stödreduktioner endast bör riktas till de stöd där bristen uppdagats.

Nytt för producenterna 2023 var satellitövervakningen och mobilapplikationen Vipu-mobiili.

SLC förväntar sig att utvecklingen av övervakningen prioriteras så att vissa grundfel som uppdagats kan åtgärdas.

  1. Olika användarrättigheter bör utvecklas snarast. En producent med många basskiften har antagligen anställda som utför åtgärder på gården. Då vore det rimligt att en anställd kunde ha rätt att för gårdens räkning ta fotografier i applikationen utan att med producentens fullständiga inloggning ha tillgång till alla stöduppgifter som finns bakom den fullständiga inloggningen.
  2. Myndigheterna bör framförallt i skärgårdsområden mer kritiskt överväga uppdragskrav för granskning av områden långt ute i skärgården. SLC har medlemmar som fått uppmaning om fotografi för utförd åtgärd på mycket små arealer som har krävt långa resor med färja och båt för ett stöd som inte varit värt kostnaden av uppdraget och fotografiet.
  3. SLC vill också se möjligheterna med satellit- och självgranskning. Genom åren har stödutbetalningstidtabellen och framförallt framskjutna stödutbetalningar med motiveringen att granskningar varit ogjorda irriterat producenterna som lider av likviditetsproblem. Därför ser SLC gärna att myndigheterna delar målsättningen om att Vipu-mobiili i framtiden kunde vara ett verktyg där producenten via självgranskning då en viss åtgärd utförs kunde leda till att granskat stöd utbetalas någon vecka efter utförd åtgärd. Skulle detta ske tar SLC förgivet att våra medlemmar med snabbare stödutbetalning som morot definitivt mer frivilligt skulle ha hand om åkergranskningar.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC