Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2024

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/37038/2023

Ärende: Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande till statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar.

SLC har omfattar förordningen och dess innehåll, men vill passa på att lyfta ett par väsentliga noteringar kring de ämnen som förordningen berör.

Gällande 1, 2, 3 och 4 § vill SLC upprepa budskapet om att möjligheten till användning av förskott på stödutbetalningarna. För SLC:s medlemmar är det viktigt att stöden så långt som möjligt betalas ut under det ansökta kalenderåret.

2 § Miljöavtal

SLC konstaterar att år 2023 förändrades praxis kring vilka objekt som godkänns som stöddugliga vårdbiotoper. Detta har lett till att det bland producenter numera inte till samma grad som innan finns intresse att ingå miljöavtal. SLC anser att arbetet med ett mer heltäckande system för betesskötsel av viktiga naturbiotoper bör utarbetas omgående innan de producenter som oskäligt miste stödduglig areal väljer att avsluta djurproduktionen.

3 § Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion.

SLC uppmanar jord- och skogsbruksministeriet att under året och inför 2025 granska den ekologiska marknaden som enligt SLC:s uppfattning för tillfället inte efterfrågar ökad produktion. Eftersom nya förbindelser för produktion av ekologiska produkter ökar utbudet av ekologiska produkter på en redan mättad marknad kan det ifrågasättas om det är befogat att nya förbindelser kan ingås eftersom ett ökat utbud påverkar marknadspriset negativt för de redan etablerade producenterna. Om trenden med sjunkande efterfrågan fortsätter ser vi inför nästa år inga goda motiveringar för ökad produktion.

4§ Ersättningsberättigade areal vid ansökan om kompensationsersättning och 6 § fogande av areal som inte berättigar till ersättning till ett ersättningsberättigade basskifte.

SLC omfattar beredningen av 4 och 6 § men vill upprepa problemet med att den redan länge väntande arealen på den tidigare ’’väntelistan’’ blir omkörd av areal som fogas via 6 §. SLC föreslår återupptagna diskussioner om den areal som berörs på nämnda väntelista.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC