Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET

VN/34883/2023

UTLÅTANDE ÖVER REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM PENSION FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE

SLC har bekantat sig med regeringens utkast till lagförslag, tackar för möjligheten att ge ett sakkunnigutlåtande och framför följande:

SLC understöder ändringen av lagen om pension för lantbruksföretagare angående tjänster för tidigt stöd för lantbruksföretagare med Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som verkställare av tjänsterna.

I takt med en växande andel lantbruksproducenter som är över 65 år, samtidigt som gårdsstorleken ökar och lönsamheten sjunker, är det av hög prioritet att lantbruksföretagarna erhåller stöd för hälsa och välbefinnande av experter inom området. För att kunna erbjuda ett så mångsidigt och kvalitetsmässigt stöd som möjligt, är det mycket välmotiverat att tjänsten stadgas i lag och att en permanent instans erbjuder tjänsterna.

Forskningsinstitutet E2 forskning gjorde en omfattande utvärdering av projektet Ta hand om bonden år 2023, vilket också beskrivs i motiveringarna till utkastet till lagförslag. Utvärderingen visar att de lantbruksföretagare som använt sig av projektets tjänster har gett tjänsten ett mycket högt vitsord. Antalet träffar med företagarna har ökat varje år, vilket påvisar det växande behovet av stöden som erbjuds. En stor majoritet av användarna har också bedömt möjligheten till köptjänster som viktig och nyttig. SLC anser på basen av detta att lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA är mycket väl lämpad att sköta tidigt stöd för lantbruksföretagare när det stadgas i lag. SLC bedömer att lagen om tjänster för tidigt stöd hjälper lantbruksföretagarna att orka bättre i arbetslivet och förlänger deras yrkeskarriär och därigenom också är en samhällsekonomiskt viktig åtgärd.

SLC välkomnar regeringens utkast till lagförslag och anser att det kan gå vidare utan ändringar.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Cecilia Nyholm
Sakkunnig

Mer från SLC