Utlåtande över utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslagtill lagar om ändring av 5 och 21 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 32 § i inkomstskattelagen och 19 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

Finansministeriet
Skatteavdelningen
Snellmansgatan 1 A, HELSINGFORS
PB 28, 00023 STATSRÅDET

VN/2720/2024
VMO 19:00/2024

Utlåtande utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 5 och 21 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk, 32 § i inkomstskattelagen och 19 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen


SLC har bekantat sig med utkastet till lagförslag och framför följande:

SLC stöder lagförslaget och anser att de föreslagna förändringarna som innebär att att hyres- och arrendeintäkter från åker- och skogsmark inte längre beskattas som jordbruksinkomst utan beskattas enligt inkomstskattelagen är logiska och bra.

SLC vill särskilt betona vikten av att lagförslaget inte påverkar möjligheterna att erhålla skattelättnader enligt paragraf 55 och 56 i arvs- och gåvoskattelagen vid en generationsväxling. Det är också viktigt att säljarens överlåtelseskattfrihet kan fortsätta enligt tidigare rätts- och beskattningspraxis även i de fall då gårdens åkrar varit utarrenderade.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Mats Nylund
Centralförbundsordförande

Mer från SLC