Nya spannmålskontrakt för odlarexport från Lovisa kan nu tecknas

SLC - Havre 2
Teckna kontakt 18.3-8.4!

Fodervetekontraktet i odlarnas egen regi från Nyland förra hösten får nu en uppföljning. Ifjol samlade 113 odlare 6.000 ton fodervete för export till Tyskland. Denna gång erbjuds tre olika kontrakt med det odlarägda spannmålsexportbolaget Polar Oats. Spannmålslagen är fodervete, foderkorn och livsmedelshavre.

Under planering är också exportkontrakt från Österbotten, mer info om det kommer under vårens lopp. Samarbetsparter för exportkontrakten i Nyland är anskaffningsföretagen A-spannmål, Nyländska spannmålskompaniet och producentorganisationerna SLC/SLC Nyland och MTK/MTK-Uusimaa och -Häme. Teckningstiden för de nya kontrakten är 18.3-8.4.2016.

Mottagningsplats är i första hand Valkom hamn, Lovisa, med Kotka hamn som reservalternativ. Själva exporten genomförs som ifjol av Polar Oats. Villkoret för att spannmålskontrakten kan genomföras är att man under kontraktstiden samlar ihop minst 3.000 ton av respektive spannmålsslag. Efter det har Polar Oats fullmakt att hitta en köpare på exportmarknaden fram till 15.6. Om ingen köpare hittas senast då förfaller kontraktet med odlarna.

Kontraktsvillkoren följer långt detsamma som ifjol; i kontraktet fastslås ett minimipris som odlaren erhåller, om priset som erhålls på den internationella marknaden blir högre än minimipriset kanaliseras detta, efter att kostnaderna från affären avdragits, i sin helhet till odlaren/säljaren av spannmålen. I samband med spannmålslikviden på hösten redovisas intäkterna och kostnaderna för spannmålsaffären till säljarna.

För att öka flexibiliteten gällande leveranserna till hamnen har mottagningstiden förlängts jämfört med ifjol och är nu 1.7-30.11. För tidiga leveranser (juli-sept) står säljaren själv för lagringskostnaden i hamnen för dessa månader.

Export i odlarregi behövs!

Utgående från erfarenheterna ifjol erbjuds odlarna igen i vår möjlighet att ingå exportkontrakt (fodervete, foderkorn, livsmedelshavre) med Polar Oats, där SLC och MTK är delägare. Målsättningen är att odlarna redan nu på våren förbinder sig att leverera en del av skörden för export på hösten till ett i dagsläget konkurrenskraftigt pris.

– Detta är förhoppningsvis ett bra alternativ för dem som har vill satsa på att odla fodervete, foderkorn eller livsmedelshavre, eller har i lager av dessa, för leverans i höst. Då vi ser på läget på spannmålsmarknaden kan vi konstatera att vi har ett exportbehov om cirka en fjärdedel av den årliga spannmålsproduktionen i Finland, framhåller SLC:s ombudsman Rikard Korkman.

Fördelarna jämfört med andra kontrakt på marknaden är att det är ett exportkontrakt där köparen (Polar Oats) förbinder sig att exportera. Sådana kontrakt har tidigare saknats. Vidare får odlaren i sin helhet det pris som lyckas utverkas över minimipriset i kontraktet.

– Den export av fodervete i odlarregi i samarbete med Polar Oats som vi framgångsrikt genomförde i fjol har fått mycket positiv respons, även från övriga delar av landet, säger SLC Nylands verksamhetsledare Bjarne Westerlund. Trots att det inte vara fråga om så stora mängder hävdar vi att exportkontraktet även hade en viss inverkan på det inhemska marknadspriset.

– Spannmålsodlare i Nyland, där vi ligger nära exporthamnarna, borde gå in för att reservera minst 25 procent av den förväntade skörden för export. Tillsammans kan vi få ihop en betydande mängd. På så sätt kan vi motverka överutbud på den inhemska marknaden och förstärka det inhemska priset, betonar SLC:s spannmålsutskottsordförande Bengt Nyman.

Krav och minimipris

Fodervete
Mottagningskrav: Hektolitervikt minst 76 kg, proteinhalt minst 10,5% och fukthalt högst 14%. Minimipris: 128 euro per ton (moms 0%)

Foderkorn
Mottagningskrav: Hektolitervikt minst 62 kg, fukthalt högst 14%. Minimipris: 128 euro per ton (moms 0 %)

Livsmedelshavre
Kontrakt uppgörs för följande sorter: Matty, Carly, Harmony, Mirella, Steinar samt Peppi, Avanti, Belinda, Marika, Obelix och Rocky.
Mottagningskrav: Hektolitervikt minst 56 kg, sortering 2 mm högst 8%, DON högst 1750 µg/kg, främmande sädesslag högst 2%, utgrodda kärnor högst 0,5%. Havren skall vara mogen, frisk, ha en normal färg, doft och utseende. Havren får inte vara behandlad med glyfosat eller gödslad med avloppsslam från reningsverk.
Minimipris: 140 euro (moms 0%) plus sorttillägg 10 euro per ton för sorterna Matty, Carly, Harmony, Mirella och Steinar levererat till mottagningsplatsen.

Ombudsmän för spannmålskontrakt

Spannmålskontrakten kan laddas ner från www.slc.fi (fodervete, foderkorn, livsmedelshavre). Förfrågningar och kontraktsteckningen sker i år genom utsedda ombudsmän (se nedan). Ladda ner kontraktet, fyll i, skanna och skicka ditt undertecknade kontrakt per e-post till någon av följande ombudsmän som kontrollerar och kvitterar till dig att ditt kontrakt är mottaget och ok. Du kan också skicka ditt kontrakt per brevpost men meddela då till ombudsmannen per telefon eller e-post din kontraktsmängd. Meddelandet behövs för uppföljningen av hur kontraktsmängden uppfylls. Polar Oats har nu anställt tilläggspersonal och utvecklar sina mottagnings- och uppföljningssystemen, så att bl.a. informationsgången till odlarna skall fungera effektivare och bättre.

  • Andelslaget A-spannmål: Bengt Nyman, tel. 0500-348185, e-post: bengt.nyman@dnainternet.net
  • Kim Forsman, tel. 040-5542828, e-post: kim.forsman@elisanet.fi och Tom Pehkonen, tel. 0400-709792, e-post: tom.pehkonen@elisanet.fi
  • Ab Nyländska spannmålskompaniet: Albert Ehrnrooth tel. 040-5067000, e-post: kialagard@kialagard.com och Jakob Frankenhaeuser, tel. 040-7434034, e-post: agro@kialagard.com
  • Även Erik Brinkas, tel. 040-5459786, e-post: erik.brinkas@pp1.inet.fi, fungerar som kontaktperson och ombudsman för främst östra Nyland.

Mer från SLC