SLC uppmanar beslutsfattare: Ställ krav på ansvarsfull upphandling!

Finland har en av världens strängaste miljö- och djurskyddslagstiftning men samtidigt använder offentliga instanser hundratals miljoner euro på att årligen köpa in matvaror som inte uppfyller de krav som Finlands lagstiftning ställer på matproduktionen. SLC anser att det är nu hög tid att ställa upp mål och kvalitetskrav för ansvarsfull upphandling, vilket i praktiken möjliggör finländsk mat i de offentliga köken. Verktyg finns och nu är bollen hos kommunerna, samkommunerna och inte minst hos de kommande landskapen. 

Upphandling av ansvarsfullt producerad mat ligger i tiden anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. I Finland produceras bland världens renaste och tryggaste livsmedel. Det bör även synas i de offentliga köken. 

– Finland ligger i världstoppen när det gäller att använda minst antibiotika för produktionsdjur. Vi har likaså en hög djurväldfärd och djurhälsa, nolltolerans gällande salmonella i Finland och strikt användning av växtskyddsmedel, säger Tomas Långgård, svinproducent samt styrelsemedlem i SLC och ordförande för Österbottens svenska producentförbund ÖSP. 

Inhemsk mat genom kvalitetskriterier
Statsrådets principbeslut från sommaren 2016 ligger till grund för flera färska guider och hjälpmedel som i praktiken vägleder hur goda odlingsmetoder med tanke på miljö, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerhet kan beaktas i upphandlingen. 

Nu är det dags att i praktiken anamma statsrådets beslut om goda odlings- och produktionsmetoder i upphandlingen anser SLC.

– Det är på beslutsfattarnas och de upphandlingsansvarigas ansvar att ställa upp strategiska mål och krav på den offentliga maten. Genom att i upphandlingen använda kvalitetskriterier som gäller exempelvis djurens välbefinnande eller livsmedelssäkerhet kan man se till att den mat som köps in med offentliga medel motsvarar de krav som ställs på matproduktionen i vårt land, säger SLC:s ordförande Holger Falck. 

Kvalitetskriterier för livsmedels egenskaper som i praktiken kan användas är t.ex. att mjölk-, kött- eller äggproducenten hör till programmet för kontroll av salmonella, att användningen av antibiotika bokförs på gården eller att grisarnas svansar inte har kuperats. Finländskt ursprung eller närmat får däremot inte användas som ett direkt minimikrav eller jämförelsekriterium på grund av EU:s princip om icke-diskriminering. 

I exempelvis kommunens strategi eller i samband med budgeten kan fullmäktige definiera ramarna och målsättningarna för att öka andelen ansvarsfullt producerad mat i upphandlingen. Strategiska beslut om upphandling kan även göras på landskapsnivå påminner SLC.

Tilläggsinformation:
Holger Falck, SLC:s ordförande, tel. 050 555 3711
Tomas Långgård, SLC-styrelsemedlem och ordförande i ÖSP, tel. 050 555 3646

Mera information om upphandling och guider för ansvarsfull livsmedelsupphandling på http://slc.fi/upphandling 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 29 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 18 000 skogsägare som fördelar sig över 66 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC