Den inhemska tomaten halverade sitt kolavtryck

SLC - Tomat Vaxthus Plockning Mw Liten

Den finländska växthusproduktionen har halverat sitt kolavtryck med till och med 56 procent mellan åren 2004 och 2017 visar Naturresursinstitutets färska forskning. Under samma tid har andelen olja som används minskat med till och med 85 procent. 

Kolavtrycket för inhemsk tomat och gurka har minskat rejält

Den finländska tomatens kolavtryck har tidigare per producerat kilo beräknats uppgå till fem. Nu sänker Naturresursinstitutets senaste forskning kolavtrycket till en helt annan nivå. Den finländska växthustomatens kolavtryck år 2017 var 2,6, gurkans 2,0 och salladens 2,7 kilo koldioxidekvivalent per producerat kilo (kgCO2-ekv/kg).

- Vi har redan länge sett att växthusproducenterna märkbart har minskat sitt kolavtryck genom att bl.a. övergå till mer effektiv odling och klimatsmartare uppvärmningskällor. Däremot har växthusproduktionen överskuggats av ett oförtjänt dåligt klimatrykte som har baserat sig på gammal forskning som har närmare tio år på nacken. Det är verkligen glädjande att vi nu har fått tillförlitlig färsk forskning som visar att åratal av målmedvetet arbete inom växthusnäringen har gett resultat, säger Johanna Smith, trädgårdsombudsman på SLC och ÖSP samt även tomatodlare.

År 2017 var hela växthusnäringens klimatavtryck 0,5 procent av Finlands totala utsläpp. Av jordbrukets klimatavtryck står växthusnäringen numera för enbart fyra procent. 

Oljeförbrukningen har minskat med 85 procent

Växthusproduktionen har snabbt övergått från fossila bränslen till inhemsk förnybar trä- och åkerenergi samt el. Den mest betydande förändringen mellan åren 2004–2017 gäller användningen av brännolja som har minskat med 85 procent.  

Den inhemska förnybara och koldioxidfria energins andel av energianvändningen är redan 52 procent och andelen ökar hela tiden. 

Den spanska tomatens vattenfotavtryck är 91 gånger större än en finländsk tomats avtryck 

Den finländska växthusproduktionen har också stora fördelar i och med sin ansvarsfulla användning av vatten. För att producera ett kilo inhemsk tomat eller gurka är vattenfotavtrycket 20–35 liter vatten. Till exempel i Spanien är vattenfotavtrycket 91 gånger större det vill säga cirka 3 165 liter för ett kilo tomat.

1/10 mark behövs för den inhemska gurkan jämfört med den spanska

Finland har den största medelskörden för växthusgurka och de högsta toppskördarna. Medelskörden i Finland 2018 var 87 kilo per växthuskvadratmeter, och året före 80 kilo. I Holland låg medelskörden år 2017 på 69 och i Spanien på 9 kilo per kvadratmeter. Skördemängden inverkar direkt på odlingens markanvändning. Till exempel i gurkodlingen i Spanien behövs en tiofaldig markyta för att producera samma mängd gurka som i Finland.

Innovativ, effektiv odling och att noggrant justera klimatet i växthus kommer att vara livsviktigt i framtidens matproduktion. 

- Växthusodlingen och annan inomhusodling kommer att vara viktiga nycklar för att producera mat i ett föränderligt klimat. I växthus kan man kontrollera klimatet, och när odling på naturens villkor kan bli allt mer utmanande i och med klimatförändringen kan växthus erbjuda lösningar för att trygga den framtida matproduktionen, påminner Smith.

Rapporten om växthusprodukternas klimatpåverkan har beställts av Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) och Handelsträdgårdsförbundet ry. Handelsträdgårdsförbundet firar i år 100 år.

Informationen baserar sig på Naturresursinstitutets färska forskning om växthusens klimatpåverkan: Kasvihuonetuotteiden ilmastovaikutuslaskenta 2004 ja 2017 todellisten energiankulutustilastojen perusteella sekä vesijalanjälki. (2019) 

Mera information om växthusodlingens koldioxidavtryck på slc.fi

Mera information om ansvarsfull växthusproduktion på Handelsträdgårdsförbundets webbsida

Pressmeddelandet på finska: https://kauppapuutarhaliitto.fi/kotimaiset-kasvihuonevihannekset-puolittivat-hiilijalanjalkensa/

Tilläggsinformation: 

Johanna Smith, trädgårdsombudsman, SLC och ÖSP, tfn 041 465 1094
Jyrki Jalkanen, verksamhetsledare, Handelsträdgårdsförbundet, tfn 0400 800 268

Mer från SLC