SLC:s fullmäktige: Klimatvägkartor och vattenprogram visar vägen för lantbruket

Jord- och skogsbruket har under det senaste året satt i en högre växel för att minska näringarnas klimat- och miljöpåverkan och öka kolbindningen. De gröna näringarna är helt beroende av att vår miljö, våra vatten och vårt klimat mår så bra som möjligt. I somras presenterades jordbrukets klimatvägkarta samt skogssektorns klimatvägkarta. Som bäst bereder MTK och SLC ett gemensamt vattenprogram, som betonar att god jord- och skogsbrukspraxis är A och O för vattenskyddet.
SLC - Fullmaktigewebbinarium 2020 webbanner 1280x800 utandatum 2

– Jord- och skogsbruksnäringarna har jobbat målmedvetet med att ta fram konkreta färdplaner som visar vägen mot bättre klimat, miljö och vattenhälsa. För att vi ska klara av de nationella klimat- och miljömålen är jord- och skogsbrukssektorn helt avgörande. Vi måste hitta ännu bättre verksamhetsmodeller för att minska koldioxidutsläpp och miljöbelastning och öka kolbindning samtidigt som vi producerar rena och trygga råvaror, säger Kristian Westerholm, SLC:s fullmäktigeordförande. SLC:s fullmäktige samlades i måndags (9.11) för att behandla klimat- och miljöfrågor under ett webbinarium.

För de finlandssvenska lantbrukarna är miljöfrågor inget nytt. SLC:s första miljöprogram antogs redan 1990 och senast ifjol godkändes ett nytt miljöprogram.

Det kommande vattenprogrammet, som lanseras i januari 2021, beskriver på ett ärligt sätt vilka utmaningar för vattenhälsan som finns i lantbruket. Vattenprogrammet innehåller konkreta vattenskyddsåtgärder som jord- och skogsbrukare sporras att vidta med hänsyn till vattendrag.

– Vi lantbrukare fortsätter att utmana oss själva. Det gör vi både för jord- och skogsbrukets och för samhällets bästa. Vem, om inte jord- och skogsbrukarna, är helt beroende av att miljö, vatten och klimat mår så bra som möjligt, framhåller Thomas Antas, SLC:s vice ordförande samt ordförande för SLC:s mark- och miljöpolitiska utskott.

SLC:s fullmäktige understryker vikten av att lantbrukarna vidtar rätt åtgärder.
– Lantbrukets klimat- och miljöfrågor avgörs där de har störst effekt. Därför efterlyser SLC ett tätt samarbete mellan lantbrukarna och den finländska forskningen. Det är även viktig med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan lantbrukare om goda metoder för att bruka olika slags marker och skiften, säger Westerholm och nämner projektet Carbon Action Svenskfinland som kunskapshöjande plattform.

SLC uppmuntrar jordbrukare att ta del av Carbon Action Svenskfinland-projektets verksamhet och material. Målsättningen med projektet är att öka jordbrukarnas kunskap om jordhälsa och kolinlagrande odlingsmetoder i samband med livsmedelsproduktion. Kolinlagrande jordbruk har även många fördelar med tanke på bättre vatten- och näringsämneshushållning och förbättrade skördar.


Tilläggsinformation:
- Kristian Westerholm, ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige, tfn 041 462 2818
- Thomas Antas, vice ordförande för SLC:s centralstyrelse samt ordförande för SLC:s mark- och miljöpolitiska utskott, tfn 050 307 9919
- Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 273

Länkar:

- Jordbrukets klimatvägkarta: https://slc.fi/klimatvagkarta

- Skogsbrukets klimatvägkarta: https://www.metsateollisuus.fi (pdf) (på finska)

- SLC:s miljöprogram: https://slc.fi/miljoprogram

- Carbon Action Svenskfinland-projektet: https://carbonaction.org/hem/

Mer från SLC