Uppföljningsenkät om försörjningsbredskap 12-14.5

SLC - Valmet slap Vastankvarn MW webb

För att kunna följa upp beredskapsläget på gårdsnivå inom olika produktionsinriktningar med tanke på coronasituationen har MTK i samarbete med SLC, Handelsträdgårdsförbundet, Frukt- och Bärodlarnas förbund och Inhemska Trädgårdsproducenter gjort upp en ny enkät om primärproduktionens lägesbild med .

Vänligen besvara enkäten senast torsdagen den 14 maj 2020 kl. 17.00 utifrån ditt lantbruks- eller trädgårdsföretags synvinkel.

Länk till enkäten på svenska på slc.fi/corona.

Svaren används för att skapa en lägesbild inom Försörjningsberedskapsorganisationen. Sammandraget används för att beskriva läget för myndigheter och för kommunikation om situationen. Enskilda svar kopplas inte ihop med den som besvarat enkäten.

Tilläggsinfo om enkäten fås av Försörjningsberedskapsorganisationens primärproduktionspool:
Markus Lassheikki, MTK, tfn 040 7799 680

Mer från SLC